شرح وظایف


 

 هیأت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل میباشد:

  • حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول کانون
  • رسیدگی به حساب‌های کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات
  • اجرای مصوبات مجمع عمومی و انجام تشریفات قانونی کانون
  • افتتاح حساب جاری در بانک‌ها و اقدام و انجام معاملات
  • تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل در محاکم
  • تعیین داور و تعیین وکیل و عزل آنها و حل و فصل دعاوی

به طور کلی هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و انجام معاملاتی را که ضروری بداند و یا در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن‌گذاری و فک رهن و یا استقراض و فروش اموال به استثنای فروش اموال غیرمنقولی که مستلزم تصویب مجمع عمومی می ‌باشد به‌نام کانون انجام دهد.