افراد


 
نام و نام خانودگی محل خدمت فعلی تلفن سمت
سهراب حاجی زاده کانون بازنشستگان 3077 مشاور رئیس دانشگاه