به‌دنبال تاسيس دانشگاه تربيت مدرس در سال ١٣٦١، فعاليتهاي آموزشی و پژوهشی مرتبط با علوم زيستی در دانشكده علوم پايه در دو گروه علوم گياهی و ژنتيك با ٣ عضو هيئت علمی از سال ١٣٦٦ آغاز گرديد. در سال ١٣٦٧ گروه بيوشيمی ـ بيوفيزيك نيز به اين مجموعه اضافه گرديد و پس از آن در سال ١٣٧٢ يك بخش با عنوان بخش زيست‌شناسی شامل چهار گروه علوم گياهی، ژنتيك، بيوشيمی و بيوفيزيك شكل گرفت. در سال ١٣٨٦ رشته نانوبيوتكنولوژی نيز به اين مجموعه اضافه شد. در ١٣٨٨ بخش زيست‌شناسی به دانشكده علوم زيستی اضافه گردید.
دانشکده علوم زيستی دانشکده‌ای است پیشگام در پژوهش‌های بنیادی و کاربردی که جزو دانشکده‌های طراز اول در تولید و اشاعه‌ی دانش در منطقه است.