دانشکده حقوق در سال 1391 تأسیس گردیده است. با عنایت به اینکه دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مرکز دانشگاهی ویژه تحصیلات تکمیلی از موقعیت و جایگاه ویژه‌ای در نظام آموزشی و پژوهشی کشور برخوردار است، گروه‌های مختلف حقوق همواره درصدد بوده‌اند که برنامه‌ریزی‌های خود را معطوف به توسعه و تقویت آموزش و پژوهش به ویژه در انجام رساله‌های دکتری نمایند. در این جهت انجام مطالعات میدانی به منظور سنجش اصول و موازین قانونی و حقوقی در رسیدگی‌های قضایی همواره سرلوحه کارهای تحقیقاتی بوده است.