معاون فرهنگی و اجتماعی


 

معاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر محمدرضا امین ناصری

معاونین پیشین فرهنگی و اجتماعی

دکتر محسن ایمانی

دکتر محسن ایمانی
بهمن 1392 الی اسفند 1393

دکتر فریبا گنجی

دکتر فریبا گنجی
دی 1391 الی بهمن 1392

دکتر هاشم داداش پور

دکتر هاشم داداش پور
آبان 1390 الی دی 1391