متن کامل خبر


 
دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی

خلاصه خبر: برگزاری مجدد دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی

ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ در (دوره آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﻘﺮرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ) ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ دوره ﻓﻮق ﻣﺠﺪداً روز دوﺷﻨﺒﻪ 11 ﺑﻬﻤﻦ 95 ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ داﺧﻠﯽ 3277 ﯾﺎ 3243 ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. (82883277- 82883243)
زﻣﺎن: ﺳﺎﻋﺖ 8:30 ﺗﺎ 10 
ﻣﮑﺎن:ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي 
ﯾﺎدآوري ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي )ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را در ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ( اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

4 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 643