متن کامل خبر


 
اطلاعیه مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم در خصوص همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه های آلمان

خلاصه خبر: اﻋﺰام داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ، ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻟﻤـﺎن

قرارداد ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯿﺎن وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺒﺎدﻻت آکادﻣﯿﮏ آﻟﻤﺎن(DAAD)، در ﻣﻮرد اﻋﺰام داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از دوره ﻫﺎي 6-9 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن در ﺗﯿﺮﻣﺎه 1395، ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ دو ﻃﺮف رﺳـﯿﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮارداد، اﻋﺰام داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ، ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻟﻤـﺎن، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك و ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو ﻃﺮف اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘﺮي ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻣﺬﮐﻮر  ﮐﻪ  داراي اﺧـﺬ ﭘﺬﯾﺮش از  داﻧﺸـﮕﺎﻫﺎي ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ،نسـﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺪارك  ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮارداد، ﻻزم اﺳﺖ، ﺗﺎ 75 داﻧﺸـﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎري سپتامبر 2016( ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ.

8 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 916