متن کامل خبر


 
منابع آزمون دکتری فلسفه گرايش منطق (منطق فلسفی) اعلام شد

خلاصه خبر: منابع آزمون دکتری فلسفه گرايش منطق (منطق فلسفی) اعلام شد

يك: منطق فلسفی (منطق محمولات و منطق موجهات) (ضريب 3)

1. موحد، ضياء، درآمدي به منطق جديد،  انتشارات علمی و فرهنگی، 1368.

2. نبوي، لطف‌اله، مباني منطق جديد، انتشارات سمت، 1377.

3. نبوي، لطف‌اله، مباني منطق موجهات، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۳.

4. موحد، ضیاء، منطق موجهات، انتشارات هرمس، 1381.

5. Copi, I. (1973) Symbolic logic, Macmillan Publishing Co.

6. Hughes, G. E. and Cresswell, M. J. (1996) A New Introduction to Modal Logic, Routledge.

 

دو: فلسفه‌ی منطق (ضريب 3)

1. هاك، سوزان، فلسفه‌ی منطق، ترجمه سیدمحمدعلی حجتی، انتشارات کتاب طه، 1382.

2. Sainsbury, M. (2001) Logical forms, An Introduction to Philosophical Logic, Second Edition, Wiley-Blackwell.

3. Martinich, A. P. (1996) The Philosophy of Language, OUP. (Parts: I&III&IV)

 

سه: فلسفه‌ی تحلیلی (ضريب 2)

1. استرول، اورام، فلسفه‌ی تحليلي در قرن بيستم، نشر مرکز، 1383.

3. Soames, S. (2003) Philosophical Analysis in the Twentieth Century: Two Volumes, Princeton University Press.

4. Loux, M. (2006) Metaphysics, A Contemporary Introduction, 3rd Edition, Routledge.

5. Kim, J. and Sosa, E. (1999) Metaphysics, an Anthology, Blackwell. (Parts: I&II)


چهار: منطق رياضي (نظريه‌ی مجموعه‌ها، فرامنطق و منطق مرتبه‌ی دوم) (ضريب 2)

1. اردشیر، محمد، منطق ریاضی، انتشارات هرمس، 1384.

2. Hrbacek, K. and Jech, T. (1999) Introduction to Set Theory, New York: Marcel Dekker, Inc.

3. Van Dalen, D. (2013) Logic and Structure, Fifth Edition, Springer.

4. Mendelson, E. (2010) Introduction to Mathematical Logic, Fifth Edition, CRC.

 

پنج: زبان تخصصي (ضريب 1)

 

آزمون زبان تنها شامل نوشتار فلسفی (philosophical writing)است. بین 3 تا 5 عنوان فلسفی در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد و داوطلب موظف است در باب یکی از این عناوین متنی فلسفی به طول بین 700 تا 1000 کلمه بنویسد. معیار ارزیابی درستی نگارش انگلیسی و ساختار فلسفی متن است.

 

11 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 2840