متن کامل خبر


 
انتصاب های آموزشی در دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر محمد رضا کلباسی به عنوان عضو کارگروه تخصصی شورای پردیس دانشگاهی منصوب شد.

با حکم رییس دانشگاه، دکتر محمد رضا کلباسی به عنوان عضو کارگروه تخصصی شورای پردیس دانشگاهی منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رئیس پردیس دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس و به استناد تبصره 3 ماده 3 آئین نامه داخلی شورای مذکور به عنوان عضو کارگروه تخصصی شورای پردیس دانشگاهی منصوب می شوید."

در احکامی دیگر، دکتر حسن ذوالفقاری به عنوان عضو هیأت علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی، منصوب و دکتر علی خوانین دانشیار دانشکده علوم پزشکی برای دو سال دیگر به عنوان مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده مذکور ابقا شد.

 
18 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1028