متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه باستان شناسی، مدیر گروه زبان و ادبیات عرب و مدیر گروه سم شناسی دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه باستان شناسی، مدیر گروه زبان و ادبیات عرب و مدیر گروه سم شناسی دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر جواد نیستانی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه باستان شناسی و دکتر فرامرز میزائی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده علوم انسانی و دکتر محمد جواد رسایی با رتبه علمی استاد به عنوان سرپرست گروه سم شناسی دانشکده علوم پزشکی منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر علیرضا هژبری نوبری مدیر پیشین گروه باستان شناسی، دکتر خلیل پروینی مدیر پیشین گروه زبان و ادبیات عرب و دکتر بهرام دارائی مدیر پیشین گروه سم شناسی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.
 

1 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1751