متن کامل خبر


 
انتصاب دکتر مزدارانی در هیأت ممیزه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

خلاصه خبر: از سوی وزیر علوم، دکتر حسین مزدارانی به عضویت هیأت ممیزه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری منصوب شد.

از سوی وزیر علوم، دکتر حسین مزدارانی به عضویت هیأت ممیزه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری منصوب شد.
با حکم دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حسین مزدارانی عضو هیأت علمی گروه ژنتیک پزشکی- سیتوژنتیک دانشگاه به عضویت هیأت ممیزه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: " در اجرای بند 3 ماده 5 دستور العمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن و نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جنابعالی تا پایان دوره کنونی به عضویت هیأت ممیزه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری منصوب می شوید".

26 مهر 1395 / تعداد نمایش : 2045