متن کامل خبر


 
انتصاب های جدید در مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، سرپرست 5 گروه پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت منصوب شدند.

با حکم رییس دانشگاه، سرپرست 5 گروه پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده است، دکتر عادل آذر استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت صنعتی، دکتر محمد اقدسی دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها به عنوان سرپرست گروه ارزیابی، مدیریت عملکرد و کیفیت، دکتر خداداد حسینی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت بازرگانی، دکتر محمد مهدی سپهری استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت سلامت و دکتر حسن دانایی فرد استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت بخش عمومی و دولتی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه، هر یک برای مدت یکسال منصوب شدند.

31 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1351