متن کامل خبر


 
برگزاری کنگره ملی آموزش عالی ایران در دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: کنگره ملی آموزش عالی ایران با همکاری معاونت آموزشی وزارت علوم، معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، انجمن آموزش عالی و دانشگاه تربیت مدرس 26 فروردین ماه به میزبانی دانشگاه برگزار می شود.

کنگره ملی آموزش عالی ایران با همکاری معاونت آموزشی وزارت علوم، معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، انجمن آموزش عالی و دانشگاه تربیت مدرس 26 فروردین ماه به میزبانی دانشگاه برگزار می شود.
فراهم سازی زمینه تضارب آراء و اندیشه های دانشمندان حوزه های آموزش، ارائه راهکارهای موثر در ارتقاء فعالیت های آموزشی درمراکز آموزش عالی، بررسی راهکارهای ارتقاء استقلال دانشگاه ها و کاهش مراکز تصمیم گیری و راهکارهای انتقال دانشگاه های ایران به دانشگاه نسل سوم از اهداف برگزاری این کنگره است.
این کنگره یک روزه در سه بخش مجزا و موازی به صورت میزگرد تعاملی با تاکید بر سه موضوع سیاستگذاری در عرصه آموزش عالی (تمرکز یا عدم تمرکز،ساختارها، وظایف و اختیارات)، اقتصاد آموزش عالی ( با تاکید بر آموزش در دانشگاه کارآفرین، نقش دانشگاه در تجهیز اقتصاد دانش بنیان و ....) و توسعه متوازن (توسعه فیزیکی، کیفیت، آموزش بین الملل و در ۵ محور آمایش آموزش عالی در برنامه ششم، آموزش در دانشگاه نسل سوم، اقتصاد آموزش عالی و تامین منابع پایدار، ساز و کارهای بین المللی شدن دانشگاه ها و سیاستگذاری در آموزش عالی، وظایف و اختیارات(هیات امنا) برگزار می شود.
گفتنی است در حاشیه کنگره ملی آموزش عالی ایران، هفت کارگاه آموزشی روز چهارشنبه 25 فروردین ماه با عناوین: برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی، بررسی مدل دانشگاه کارآفرین و دانشگاه نسل سوم، آموزش عالی فراملی،
برنامه ریزی درسی در آموزش، جایگاه آموزشهای مهارتی در آموزش عالی، دانشگاه پژوهی، کیفیت در آموزش عالی با تاکید بر شاخصهای دانشگاههای برتر جهان برای معاونین آموزشی و مدیران کل آموزش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار خواهد شد.

18 فروردین 1395 / تعداد نمایش : 1605