متن کامل خبر


 
انتصاب ها ی جدید مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه مدیریت سیستم و بهره وری دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، مدیر گروه معماری و مدیر گروه مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری دانشکده هنر و معماری منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه مدیریت سیستم و بهره وری دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، مدیر گروه معماری و مدیر گروه مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری دانشکده هنر و معماری منصوب شدند.
بر اساس این احکام، دکتر رضا برادران کاظم زاده با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه مدیریت سیستم و بهره وری دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دکتر مجتبی انصاری با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه معماری و دکتر احسان اله اشتهاردیان با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری دانشکده هنر و معماری هر کدام برای مدت 2 سال منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایي جداگانه از دکتر محمد اقدسی مدیر پیشین گروه مدیریت سیستم و بهره وری ، دکتر محمدرضا بمانیان مدیر پیشین گروه معماری و دکتر محمد حسین صبحیه مدیر پیشین گروه مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی پست مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

8 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 2039