متن کامل خبر


 
انتصاب ها ی آموزشی در دانشگاه

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه بیوفیزیک دانشکده علوم زیستی و مدیران گروه های روانشناسی و تارخ دانشکده علوم انسانی دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه بیوفیزیک دانشکده علوم زیستی و مدیران گروه های روانشناسی و تارخ دانشکده علوم انسانی دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس این احکام، دکتر سید شهریار عرب با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه بیوفیزیک دانشکده علوم زیستی و دکتر پرویز آزاد فلاح با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی هر یک برای مدت دو سال و دکتر فاطمه جان احمدی با رتبه علمی دانشیار برای مدت یکسال به عنوان مدیر گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایي جداگانه از دکتر پرویز عبدالمالکی مدیر پیشین گروه بیوفیزیک و دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی مدیر پیشین گروه روانشناسی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت های مذکور تقدیر و تشكر كرد.

18 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1428