ساختار سازمانی دانشگاه


 

در سال1390 هیأت امناء دانشگاه به استناد بند "ب" ماده "7" قانون تشکیل هیأت‌های امناء با تفکیک معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به دو "معاونت دانشجویی" و "معاونت فرهنگی و اجتماعی" با