آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه دکتر تهرانی حسین عبدل تهرانی خانم قنبرزاده ساختمان 3 پزشکی- طبقه اول 3858
آزمایشگاه عمومی 1 ... سمانه قنبرزاده ساختمان 3 پزشکی- طبقه همکف 3858
آزمایشگاه عمومی 2 ... سمانه قنبرزاده ساختمان 3 پزشکی- طبقه همکف 3858
آزمایشگاه عمومی 3 ... سمانه قنبرزاده ساختمان 3 پزشکی- طبقه همکف 3858
آزمایشگاه فرمانتو ... خانم قنبرزاده ساختمان 3 پزشکی- طبقه اول 3858
اتاق کشت 1 محمدجواد رسائی خانم قنبرزاده ساختمان 3 پزشکی- طبقه همکف 3858
اتاق کشت 2 فاطمه رهبری زاده خانم قنبرزاده ساختمان 3 پزشکی- طبقه همکف 3858
اتاق کشت 3 مهدی فروزنده مقدم خانم قنبرزاده ساختمان 3 پزشکی- طبقه همکف 3858