زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# كاربرد سلولهاي بنيادي در زيست فناوري پزشكي (اختیاری) فروزنده مقدم مهدي، سليماني مسعود دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 101
# كاربردهاي واكسن ها و آنتي بادي ها در زيست فناوري پزشكي (اختصاصی) رسائي محمدجواد دکتری درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 101
# اصول و كاربردهاي فرآيندهاي مهندسي در بيوتكنولوژي (اختصاصی) عبدل تهراني حسين دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 101
# مهندسي ژنتيك عملي (اختصاصی) رهبري زاده فاطمه دکتری درس(ع): دو شنبه 10:00-15:00 مکان: كلاس 101
# ژنتيك پزشكي (اختصاصی) گرشاسبي مسعود، شهبازي شيرين کارشناسی‌ارشد
# ايمنوشيمي و روشهاي آناليز (اختصاصی) رسائي محمدجواد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 101
# بيوانفورماتيك (اختصاصی) محمديان علي، ميرزائي مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 101
# اصول كار با حيوانات آزمايشگاهي (اختصاصی) نامور اصل نبي اله کارشناسی‌ارشد
# مهندسي پروتئين (اصلی) رهبري زاده فاطمه، عرب سيدشهريار، ميرزائي مهدي دکتری درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 101