ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی
331-14115

تلفن


021-82883590

دورنگار


021-82884555

ایمیل


وب سایت


Med.modares.ac.ir