زمینه‌های تحقیقاتی


 

فاطمه رهبری زاده (دانشیار)

  • ساخت وتعیین خصوصیات وکاربرد سلول های CAR T
  • نانو مدیسین و ساخت نانو داروهای هدفمند علیه سرطان

مهدی فروزنده مقدم (دانشیار)

  • دست ورزی ژنتیکی سلولها بنیادی سرطان پستان
  • ساخت اگزوزمهای هدفمند(جهت ارسال miRNA و دارو)
  • بیوسنسورها

حسین عبدل تهرانی (استادیار)

  • پروتئین های نوترکیب وکایمریک
  • اپی ژنتیک ومتلاسیون DNA در بیماریها

علی محمدیان (استادیار)

  • زیست شناسی سامانه ای
  • بیوانفورماتیک
  • اعتیاد