زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مالارياشناسي پيشرفته (اختصاصی) دليمي اصل عبدالحسين کارشناسی‌ارشد
# كارآموزي (اختصاصی) داير محمدسعيد کارشناسی‌ارشد
# حشره شناسي مولكولي (اختصاصی) اساتيد گروه آموزشي  کارشناسی‌ارشد
# اپيدميولوژي بيماريهاي منتقله به وسيله بندپايان (اختصاصی) داير محمدسعيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 408
# اكولوژي حشرات (اصلی) داير محمدسعيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 310