آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه اتاقک رشد حشرات ... فرزانه باغخانی 3568
آزمایشگاه اینسکتاریوم محمدسعید دایر فرزانه باغخانی ساختمان 1 پزشکی-طبقه دوم آزمایشگاهی-اتاق 203 4863
حشره شناسی محمدسعید دایر فرزانه باغخانی ساختمان ش 1 پزشکی-طبقه دوم آزمایشگاهی-اتاق 205 3568