زمینه‌های تحقیقاتی


 

محمدسعید دایر (استادیار)

  • ارزیابی سمیت داروها و مواد بیولوژیکی جدید با روشهای سلولی- مولکولی
  • پایش، غربالگری و اپیدمیولوژی بیماریها

مریم کمالی (استادیار)

  • ژنتیک و سیتوژنتیک حشرات