زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# آماركاربردي (اختیاری) غلامي فشاركي محمد کارشناسی‌ارشد
# هماتولوژي (اختیاری) آبرون سعيد، كاوياني جبلي سعيد کارشناسی‌ارشد
# کشت سلول (اختیاری) آقای دکتر علامه – آقای دکتر لطفی دکتری سه شنبه 8-10/اتاق کنفرانس
# بیو انفورماتیک (اختیاری) خانم دکتر بطحایی آقای دکتر مصباح دکتری چهار شنبه 10-12/اتاق کنفرانس
# آمار کاربردی (اختیاری) دکتر غلامی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 8-10/اتاق کنفرانس
# روشهای بیولوژیکی ملکولی (اختیاری) دکتر علامه – دکتر رهبری زاده -دکتر مصباح دکتری دو شنبه 8-10/اتاق کنفرانس
# متابولیسم داروها و اثرات متقابل آنها با بیو ماکرو ملکولها (اختیاری) دکتر علامه دکتر بطحایی دکتری سه شنبه 12-10/اتاق کنفرانس
# كارورزي در آزمايشگاه تشخيص طبي (اصلی) تقي خاني محمد دکتری
# موادمعدني اصلي وكمياب (اصلی) مصباح نمين سيدعليرضا، صاحبقدم لطفي عباس دکتری درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن سمينار
# بيوشيمي سرطان (اصلی) كرمي تهراني فاطمه صغري، علامه عبدالامير دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن سمينار
# كارآموزي بيمارستاني (اصلی) تقي خاني محمد کارشناسی‌ارشد
# بيوشيمي غشا و اعصاب (اصلی) بطحائي سيده زهرا، مصباح نمين سيدعليرضا دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن سمينار
# بيوشيمي باليني (اصلی) كرمي تهراني فاطمه صغري کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن سمينار
# بيوشيمي هورمونها و تومور ماركرها (اصلی) رسائي محمدجواد، تقي خاني محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن سمينار
# بيوشيمي و تشخيص مولكولي (اصلی) مصباح نمين سيدعليرضا، علامه عبدالامير کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن سمينار
# سمینار 1 (اصلی) گروه اساتید دکتری دوشنبه13-15/اتاق کنفرانس
# بیوشیمی هورمونهای بالینی (اصلی) آقای دکتر رسایی دکتری یکشنبه 10-8/اتاق کنفرانس
# بیوشیمی بالینی (اصلی) آقای دکتر لطفی خانم دکتر کرمی تهرانی دکتری یکشنبه 10-12/اتاق کنفرانس
# بیوشیمی تشخیص ملکولی (اصلی) دکتر مصباح دکتر علامه کارشناسی‌ارشد دوشنبه8-10/اتاق کنفرانس
# بیوشیمی هورمونها و تومور مارکرها (اصلی) دکتر رسایی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 8-10/اتاق کنفرانس
# بیوشیمی بالینی (اصلی) دکتر کرمی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 12-10/اتاق کنفرانس
# بیوشیمی غشاء و انتقال (اصلی) دکتر بطحایی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه 10-12/اتاق کنفرانس
# کارآموزی بیمارستانی (اصلی) دکتر تقی خانی کارشناسی‌ارشد ایام هفته
# سمینار 2 (اصلی) اساتید گروه دکتری دوشنبه 15-13/اتاق کنفرانس
# بیوشیمی غشاء و اعصاب (اصلی) دکتر بطحایی دکتر مصباح دکتری یکشنبه 10-12/اتاق کنفرانس
# بیوشیمی سرطان (اصلی) دکتر کرمی تهرانی دکتر علامه دکتری دوشنبه 12-10/اتاق کنفرانس
# مواد معدنی اصلی و کمیاب (اصلی) دکتر مصباح دکتر لطفی دکتری یکشنبه 10-8/اتاق کنفرانس
# کارورزی در آزمایشگاه تشخیص طبی (اصلی) دکتر تقی خانی دکتری ایام هفته
# بیوشیمی پیشرفته بافتها (اختصاصی) دکتر لطفی دکتر بطحایی دکتر مصباح دکتر علامه کارشناسی‌ارشد دوشنبه 12-10/اتاق کنفرانس
# روشهای آژمایشگاهی ، شناخت کار با دستگاهها (اختصاصی) اساتید گروه کارشناسی‌ارشد یکشنبه 8-12/آزمایشگاه
# متابولیسم مواد سه گانه (اختصاصی) دکتر کرمی – دکتر بطحایی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه 10-12/اتاق کنفرانس
# آنزیم شناسی (اختصاصی) دکتر لطفی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 8-10/اتاق 101
# کنترل متابولیک و بیماریهای مادرزادی (اصلی) دکتر کرمی تهرانی دکتری دوشنبه 12-10/اتاق کنفرانس
# مباحثی از فیزیو لوژی ( ریه –کلیه) (اصلی) دکتر لطفی دکتری یکشنبه 10-8/اتاق کنفرانس
# ایمونو شیمی (اصلی) دکتر رسایی دکتری سه شنبه 8-10/اتاق کنفرانس
# سیتم های اطلاع رسانی پزشکی (جبرانی) دکتر روانشاد کارشناسی‌ارشد دوشنبه 12-10/مرکز کامیپوتر
# سیستم های اطلاع رسانی پزشکی (جبرانی) دکتر روانشاد دکتری دو شنبه 8-10/مرکز کامپیوتر
# سیستم های اطلاع رسانی پزشکی (جبرانی) گروه اساتید کارشناسی‌ارشد دکتر روانشاد