زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ایمنوشیمی و روشهای آنالیز (اختصاصی ) محمدجواد رسائی کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 08:00-10:00
# کارورزی در آزمایشگاه تشخیص طبی (اصلی ) عباس صاحبقدم لطفی دکتری
# بیوشیمی بالینی (اصلی ) فاطمه صغری کرمی تهرانی کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# بیوشیمی غشا و اعصاب (اصلی ) سیده زهرا بطحائی دکتری هرهفته، یک شنبه ، 10:00-12:00
# ایمونوشیمی (اصلی ) محمدجواد رسائی دکتری
# بیوشیمی هورمونها و تومور مارکرها (اصلی ) محمدجواد رسائی کارشناسی ارشد
# ایمونوشیمی (اختیاری ) محمدجواد رسائی کارشناسی ارشد
# کارآموزی بیمارستانی (اصلی ) عباس صاحبقدم لطفی کارشناسی ارشد
# بیوشیمی سرطان (اصلی ) عبدالامیر علامه دکتری هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# بیوشیمی و تشخیص مولکولی (اصلی ) عبدالامیر علامه کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 08:00-10:00
# بیوشیمی سرطان (اصلی ) فاطمه صغری کرمی تهرانی دکتری هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# بیوشیمی غشا و اعصاب (اصلی ) سیدعلیرضا مصباح نمین دکتری هرهفته، یک شنبه ، 10:00-12:00
# بیوشیمی و تشخیص مولکولی (اصلی ) سیدعلیرضا مصباح نمین کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 08:00-10:00
# کاربردهای واکسن ها و آنتی بادی ها در زیست فناوری پزشکی (اختصاصی ) محمدجواد رسائی دکتری هرهفته، یک شنبه ، 08:00-10:00