آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه عمومی ... خانم افشارنادری ساختمان شماره 2 پزشکی – طبقه اول 3571
اصلاح ساختار فعالیت بیوماکرومولکولها سیده زهرا بطحائی خانم افشارنادری ساختمان شماره 2 پزشکی – طبقه اول 3571
ایمنوشیمی محمدجواد رسائی خانم افشارنادری ساختمان شماره 2 پزشکی – طبقه اول 3571
بیوشیمی بالینی ... خانم افشارنادری ساختمان شماره 2 پزشکی – طبقه اول 3571
بیولوژی ملکولی- کشت سلولهای بنیادی عبدالامیر علامه خانم افشارنادری ساختمان شماره 2 پزشکی – طبقه اول 3571
تحقیقات سرطان فاطمه صغری كرمی تهرانی خانم افشارنادری ساختمان شماره 2 پزشکی – طبقه اول 3571
تشخیص ملکولی سید علیرضا مصباح نمین خانم افشارنادری ساختمان شماره 2 پزشکی – طبقه اول 3571
تکنولوژی آنزیم عباس صاحبقدم لطفی خانم افشارنادری ساختمان شماره 2 پزشکی – طبقه اول 3571
کشت سلولی ... خانم افشارنادری ساختمان شماره 2 پزشکی – طبقه اول 3571