زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# رشد و تكامل جسمي ، رواني و اجتماعي (اصلي) نجمه تهرانیان دكتري هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# روش تحقيق (اصلي) نجمه تهرانیان كارشناسي ارشد هرهفته، يك شنبه ، 10:00-12:00
# روش تحقيق (اصلي) نجمه تهرانیان كارشناسي ارشد
# مشاوره و راهنمايي در مامايي و بهداشت باروري (اصلي) نجمه تهرانیان كارشناسي ارشد
# بارداري و زايمان و پديده هاي نوين درمامايي (1) (اصلي) نجمه تهرانیان كارشناسي ارشد هرهفته، شنبه ، 08:00-10:00
# بارداري و زايمان و پديده هاي نوين درمامايي (1) (اصلي) نجمه تهرانیان كارشناسي ارشد
# بارداري و زايمان و پديده هاي نوين در مامايي (2) (اختياري) نجمه تهرانیان كارشناسي ارشد
# اپيدميولوژي خانواده و جامعه (اختياري) نجمه تهرانیان كارشناسي ارشد هرهفته، چهار شنبه، 13:00-15:00
# اپيدميولوژي (اختياري) شهیده جهانیان سادات محله دكتري هرهفته، دو شنبه ، 13:00-15:00
# روش تحقيق (اصلي) شهیده جهانیان سادات محله كارشناسي ارشد هرهفته، يك شنبه ، 10:00-12:00
# روش تحقيق (اصلي) شهیده جهانیان سادات محله كارشناسي ارشد
# بارداري و زايمان و پديده هاي نوين درمامايي (1) (اصلي) شهیده جهانیان سادات محله كارشناسي ارشد هرهفته، شنبه ، 08:00-10:00
# بارداري و زايمان و پديده هاي نوين درمامايي (1) (اصلي) شهیده جهانیان سادات محله كارشناسي ارشد
# بارداري و زايمان و پديده هاي نوين در مامايي (2) (اختياري) شهیده جهانیان سادات محله كارشناسي ارشد
# اپيدميولوژي خانواده و جامعه (اختياري) شهیده جهانیان سادات محله كارشناسي ارشد هرهفته، چهار شنبه، 13:00-15:00
# توانمند سازي زنان و نقش آنها در توسعه (اصلي) شاداب شاه علی دكتري هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# اپيدميولوژي (اختياري) شاداب شاه علی دكتري هرهفته، دو شنبه ، 13:00-15:00
# مشاوره و راهنمايي در مامايي و بهداشت باروري (اصلي) شاداب شاه علی كارشناسي ارشد
# بارداري و زايمان و پديده هاي نوين در مامايي (2) (اختياري) شاداب شاه علی كارشناسي ارشد
# بهداشت باروري (3) : اپيدميولوژي خانواده و جامعه (اختياري) شاداب شاه علی كارشناسي ارشد هرهفته، يك شنبه ، 08:00-10:00
# بهداشت باروري (4) : برنامه ريزي و مديريت بهينه سازي سيستم ها در بهداشت باروري مادر و كودك (اختياري) شاداب شاه علی كارشناسي ارشد
# توانمند سازي زنان و نقش آنها در توسعه (اصلي) می نور لمیعیان میاندوآب دكتري هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# برنامه ريزي ، ارزشيابي و مديريت در بهداشت مادر و كودك و باروري (اصلي) می نور لمیعیان میاندوآب دكتري هرهفته، يك شنبه ، 10:00-12:00
# طرح و برنامه ريزي درسي و طراحي و ارزشيابي سيستم آموزشي (اصلي) می نور لمیعیان میاندوآب كارشناسي ارشد هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# طرح و برنامه ريزي درسي و طراحي و ارزشيابي سيستم آموزشي (اصلي) می نور لمیعیان میاندوآب كارشناسي ارشد
# بهداشت باروري (4) : برنامه ريزي و مديريت بهينه سازي سيستم ها در بهداشت باروري مادر و كودك (اختياري) می نور لمیعیان میاندوآب كارشناسي ارشد
# بيماريهاي كودكان و مسائل كودكان استثنايي (اختياري) می نور لمیعیان میاندوآب كارشناسي ارشد
# رشد و تكامل جسمي ، رواني و اجتماعي (اصلي) لیدا مقدم بنائم دكتري هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# روش تحقيق (اصلي) لیدا مقدم بنائم كارشناسي ارشد هرهفته، يك شنبه ، 10:00-12:00
# روش تحقيق (اصلي) لیدا مقدم بنائم كارشناسي ارشد
# شناخت نوزادان نيازمند به مراقبت هاي ويژه (اصلي) لیدا مقدم بنائم كارشناسي ارشد هرهفته، شنبه ، 10:00-12:00
# شناخت نوزادان نيازمند به مراقبت هاي ويژه (اصلي) لیدا مقدم بنائم كارشناسي ارشد
# بهداشت باروري (3) : اپيدميولوژي خانواده و جامعه (اختياري) لیدا مقدم بنائم كارشناسي ارشد هرهفته، يك شنبه ، 08:00-10:00
# بيماريهاي كودكان و مسائل كودكان استثنايي (اختياري) لیدا مقدم بنائم كارشناسي ارشد