زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# اپيدميولوژي (اختیاری) آذين سيدعلي دکتری درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
# سمينار مطالعات مستقل در موضوعات بهداشتي (اختیاری) لميعيان مياندوآب مي نور، احمدي فضل اله دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# بيماريهاي ارثي و مشاوره ژنتيك (اختیاری) ضيائي سعيده، شهبازي شيرين کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
# بيماريهاي كودكان و مسائل كودكان استثنايي (اختیاری) لميعيان مياندوآب مي نور، مقدم بنائم ليدا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# بهداشت باروري (4) : برنامه ريزي و مديريت بهينه سازي سيستم ها در بهداشت باروري مادر و كودك (اختیاری) لميعيان مياندوآب مي نور کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# بهداشت باروري (2) : بهداشت مادر و كودك (اختیاری) مقدم بنائم ليدا، جهانيان سادات محله شهيده کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
# بهداشت باروري (1) : بهداشت باروري و حقوق آن (اختیاری) جهانيان سادات محله شهيده کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00
# بيماريهاي زنان و نازايي (اختیاری) ضيائي سعيده، تهرانيان نجمه کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00
# بارداري و زايمان و پديده هاي نوين در مامايي (2) (اختیاری) تهرانيان نجمه، جهانيان سادات محله شهيده کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# كارآموزي بارداري و زايمان و پديده هاي نوين درمامايي (1) (اختیاری) جهانيان سادات محله شهيده کارشناسی‌ارشد
# روشها و فنون تدريس و تمرين تدريس (اصلی) لميعيان مياندوآب مي نور کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# سمينار درتحقيق (اصلی) لميعيان مياندوآب مي نور، تهرانيان نجمه، جهانيان سادات محله شهيده، مقدم بنائم ليدا کارشناسی‌ارشد
# تغذيه و بهداشت باروري (اصلی) اساتيد گروه آموزشي  دکتری درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00
# اپيد ميولوژي خانواده و جامعه (اصلی) مقدم بنائم ليدا، رحيمي فروشاني عباس دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# بيماريهاي نوپديد/ بيماريهاي مقاربتي ، سرطانها ، يائسگي و سالمندي (اصلی) ضيائي سعيده، تهرانيان نجمه دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# سياستگذاري ، اصلاح و بهينه سازي سيستم ها و برنامه هاي بهداشتي مادر و كودك (اصلی) منتظري مقدم علي، اسلامي محمد دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00