متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رسانه:آقای شایان مصطفایی، گروه آمار زیستی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای شایان مصطفایی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر انوشیروان کاظم نژاد
  • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکترابراهیم حاجی زاده
  • استاد ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای دکترعلی اکبر راسخی
  • استاد مشاور اول: استاد محترم جناب آقای دکترصادق عظیم زاده
  • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکترحجت زراعتی
  • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتراکبر بیگلریان
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی - ساختمان پزشکی یک قدیم ط همفک سالن سینمار
  • تاریخ: 1397/06/27
  • ساعت: 15-17
27 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 144