اخبار و رویدادها


 
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم ندا اسدی ، گروه پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم ندا اسدی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
14آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه ابراهیمی بلیل ، گروه پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه ابراهیمی بلیل بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
12آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای مجید یزدان جویی، گروه انگل پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای مجید یزدان جویی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
12آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای اصغر فرج زاده ، گروه بیوشیمی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای اصغر فرج زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیموشیمی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
28آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای احسان شریعت بهادری ، گروه انگل شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای احسان شریعت بهادری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
28آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای احسان شریعت بهادری ، گروه انگل شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای احسان شریعت بهادری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
28آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای اسفندیار عزیزی ، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای اسفندیار عزیزی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
23آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم عادله تقی خانی ، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم عادله تقی خانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
23آبان1397
اطلاعیه تمدید مازاد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر 1394
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه سال 1394(موضوع تمدید سنوات مازاد تحصیلی)
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم عالیه غلامی نژاد ، گروه زیست شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم عالیه غلامی نژاد بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم مهسا منصوریان قراکوزلو ، گروه فیزیک شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مهسا منصوریان قراکوزلو بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیک شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای فرشاد ندری ، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای فرشاد ندری احسان آقایانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای محمد شریف حسینی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای محمد شریف حسینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه رضایی کهمینی ، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه رضایی کهمینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
14آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای عبدالعظیم سارلی، گروه ژنتیک پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای عبدالعظیم سارلی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
13آبان1397
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس با همکاری کمیته فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی کارگاه اخلاق در پژوهش را در روز یکشنبه 29 مهرماه جاری از ساعت 8 الی 13 در محل سالن جابر ابن حیان برگزار میکند.
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش
شرکت درکارگاه اخلاق در پژوهش برای کلیه دانشجویان جدیدالورود و دانشجویان دوره های قبل که این کارگاه را نگذرانده اند در رشته های علوم پزشکی و دانشجویان دانشکده های دیگر که نیاز به کد اخلاق دارند الزامی است. ثبت نام از طریق لینک https://www.eventbox.ir/ethics97-tmu
23مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم مینا صدیقی الوندی ، گروه فیزیولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مینا صدیقی الوندی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
14مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای حسن شهبازی، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای حسن شهبازی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
11مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای ایمان حقانی، گروه قارچ شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ایمان حقانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای ایمان حقانی، گروه قارچ شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ایمان حقانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم حسنا گماری، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم حسنا گماری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
8مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم حمیده زارع، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم حمیده زارع بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
8مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم لاله سلیمانی زاده، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم لاله سلیمانی زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
4مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای شایان مصطفایی، گروه آمار زیستی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای شایان مصطفایی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27شهریور1397
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
دانشجویانی که به دلیل نقص پرونده آموزشی انتخاب واحد ننموده اند ، برای رفع نقص پرونده آموزشی اقدام نمایند تا در بازه زمانی 10 الی 11 مهر ماه برابر ضوابط انتخاب واحد خود را انجام دهند.
24شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای احسان آقایانی، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احسان آقایانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم پریسا مشایخی، گروه ژنتیک پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم پریسا مشایخی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای جواد جباری، گروه انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای جواد جباری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای مجید مختاری، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای مجید مختاری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای جواد جباری، گروه انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای جواد جباری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم سیده زهرا خادمی، گروه انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیده زهرا خادمی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم فاطمه ملائی، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فاطمه ملائی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای امیر میرشفیعی، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای امیر میرشفیعی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت
برگزاری سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت
سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت را با هدف گرد آوری و به اشتراک گذاری دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مرتبط با تاثیرات سوء مصرف دخانیات برسلامت،در تاریخ 5 لغایت 7 دی ماه سال 1397 در بندر عباس با همکاری انجمن های علمی مرتبط برگزار نمایید.
2مرداد1397
مصاحبه آزمون دکتری
برگزاری مصاحبه آزمون دکتری رشته های علوم پزشکی در دانشگاه
مصاحبه آزمون دکتری رشته های علوم پزشکی در دانشگاه
مصاحبه حضوری داوطلبان ورود به مقطع دکتری رشته های علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد.
27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای احمد عادلی، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احمد عادلی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای فخر الدین صبا، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای فخر الدین صبا بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم سحر رستمی منصور، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سحر رستمی منصور بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
26تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای امیر ادیب زاده، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای امیر ادیب زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای ادریس حسین زاده، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ادریس حسین زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای احسان ظفری ، گروه ویروس شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احسان ظفری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای مصطفی مهدویان پور، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای مصطفی مهدویان پور بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25تیر1397
دوره آموزشی علوم اعصاب ایبرو
دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو
برگزاری دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو (IBRO) در گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس
دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو (از سطح پایه تا پیشرفته) با حضور اساتید برجسته‌ای از کشورهای آمریکا، انگلستان و آلمان از 4 تا 12 مهرماه 97 در گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.
17تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای سید حمید موسوی، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای سید حمید موسوی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
17تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم ناهید شعاعی شیره جینی، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم ناهید شعاعی شیره جینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
6تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای سید خلیل شکوهی مصطفوی ،گروه باکتری شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیمه سجادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. بر دانشجوی مقطع دکتری رشته باکتری شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
6تیر1397
معرفی اخبار مهم کانون پتنت ایران در حوزه‌های مختلف فناوری
نماینده کانون پتنت ایران به معرفی اخبار مهم این کانون در حوزه‌های مختلف فناوری پرداخت.
30خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:خانم سیمه سجادی، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیمه سجادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
23خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم پریسا امیرکلوانق، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم پریسا امیرکلوانق بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
22خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:آقای جعفر شریفی جبلی، گروه قارچ شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای جعفر شریفی جبلی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21خرداد1397
تقويم آموزشی سال تحصيلي 98-97
قابل توجه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه: تقويم دانشگاهي و تقویم اعلام و ثبت نمرات سال تحصيلي 98-97
19خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم الهام روشندل، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم الهام روشندل بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9خرداد1397
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 97-96
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 97-96
8خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم فاطمه رضایت، گروه آموزش پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه رضایت بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
7خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:آقای وحید اکبری ، گروه ژنتیک انسانی
16اردیبهشت1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی
دوره های اموزشی و ازمون بین المللی
برای ثبت نام در دوره ها و آزمون های معتبر بین المللی که با همکاری دانشکده علوم پزشکی مجازی و موسسه CITY،CUILD انگلستان برگزار می گردد از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
5خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم زهرا محمدی، گروه بیوشیمی بالینی
شرکت درجلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری خانم زهرا محمدی دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
1خرداد1397
نحوه دریافت هزینه بن کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب
معاونت پژوهشی و فناوری طی اطلاعیه‌ای نحوه دریافت هزینه بن کتاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب را منتشر کرد.
3اردیبهشت1397
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396
20اسفند1396
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1396
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1396
8بهمن1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: پیروزه گورزوند چگینی ،گروه پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم پیروزه گورزوند چگینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9دی1396
شرکت در جلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری
جلسه دفاع از رساله: نگار کریمی حاجی شوره ،گروه مهندسی بافت
جهت شرکت درجلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری خانم نگار کریمی حاجی شوره دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بافت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
29آذر1396
خبر فوری
شرکت در کارگاه اخلاق در پژوهش
شرکت کلیه دانشجویان در تمام مقاطع که گواهی شرکت در کارگاه اخلاق در پژوهش را ندارند. (اعم از دانشجویان جدیدالورود، دانشجویانی که پروپوزال مصوب دارند و دانشجویانی که در شرف دفاع از پایان نامه می باشند) در کارگاه روز چهارشنبه 6/10/96 در سالن جابر ابن حیان ضروری است. لازم بذکر است این کارگاه فقط یکبار در سال برگزار می¬گردد. افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده اند هر چه زودتر به این لینک مراجعه نمایند. https://t.me/SRCTMU
29آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: زهرا قاسمی ،گروه آموزش فیزیولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم زهرا قاسمی دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آزیتا کیانی آسیابر ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم آزیتا کیانی آسیابر دانشجوی مقطع دکتری رشته بآموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: بهزاد ادیبی مطلق ،گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای بهزاد ادیبی مطلق دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25آذر1396
اطلاعیه
منتقل کتابخانه
لطفاً به اطلاع دانشجویان رسانده شود محل برگزاری دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی که در تاریخ 20/09/96 برگزار می گردد به سالن جابرابن¬حیان (دانشکده علوم پایه) منتقل شده است.
14آذر1396
یافته های نوین در مسیرهای سیگنال ینگ بیماریهای عصبی
انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران
برگزاری سمپوزیوم یک روزه یافته‌های نوین در مسیرهای سیگنالینگ بیماری‌های عصبی
انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران سمپوزیوم یک روزه با عنوان یافته‌های نوین در مسیرهای سیگنالینگ بیماری‌های عصبی را در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌نماید.
12آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم آنیتا قادری ،گروه مامائی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم آنیتا قادری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامائی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
12آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم منیره عامریون ،گروه علوم تشریح
1- دریافت ‌پرونده ‌دفاع ‌شامل ‌برگه‌های ‌مربوطه‌ و پرداخت حق‌الزحمه ‌مدعوین 2- نظارت ‌برحضور اعضای ‌هیأت ‌داوران ‌برای ‌رسمیت ‌یافتن ‌جلسه ‌طبق‌آیین‌نامه‌های ‌پژوهشی 3- تحویل ‌برگه‌های ‌ارزیابی ‌به ‌اعضای هیأت‌داوران‌ پس‌ از اتمام ‌مرحله ‌پرسش ‌و پاسخ‌
12آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمانه ادیب،گروه علوم تشریح
1- دریافت ‌پرونده ‌دفاع ‌شامل ‌برگه‌های ‌مربوطه‌ و پرداخت حق‌الزحمه ‌مدعوین 2- نظارت ‌برحضور اعضای ‌هیأت ‌داوران ‌برای ‌رسمیت ‌یافتن ‌جلسه ‌طبق‌آیین‌نامه‌های ‌پژوهشی 3- تحویل ‌برگه‌های ‌ارزیابی ‌به ‌اعضای هیأت‌داوران‌ پس‌ از اتمام ‌مرحله ‌پرسش ‌و پاسخ‌
12آذر1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ندا عابدپور،گروه علوم تشریح
جلسه دفاع خانم ندا عابدپور مقطع دکتری رشته علوم تشریح در تاریخ 96/9/4 از ساعت 10-12 در سالن سمینار طبقه 10 ساختمان جدید برگزار خواهد شد.
4آذر1396
دانشکده علوم پزشکی برگزار می‌کند:
دوره جدید سلسله کارگاه‌های کار با حیوانات آزمایشگاهی
دانشکده علوم پزشکی دوره جدید سلسله کارگاه‌های کار با حیوانات آزمایشگاهی را در سال 1396 برگزار می‌کند.
29آبان1396
کارگاه اخلاق در پژوهش
کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی
کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی دانشکده های پزشکی و مهندسی شیمی
کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی در روز چهارشنبه مورخ 24 آبان ماه جاری با حضور 35 تن از اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی و مهندسی شیمی برگزار گردید.
27آبان1396
جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي
تحقيقات و فناوری دانشگاه/دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
بیست سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
لینک وب سایت بیست سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، در صفحه " razi.research.ac.ir" و یا " razi.hbi.ir" یا "razifestival.ir" تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به آدرس نخست وب سایت دانشگاه فعال گردد.
23آبان1396
فراخوان بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
فراخوان شرکت در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی برگزار می‌شود
فراخوان شرکت در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
فراخوان شرکت در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی دی ماه 1396 در دو قسمت برگزار می‌گردد
22آبان1396
پایان دفاع نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زینب حاتمیان، گروه مامایی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاتمیان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامائی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. تاریخ جلسه: دوشنبه 96/08/15 ساعت: 15/30-13/30 مکان: دانشکده علوم پزشکی –شماره ۵– طبقه چهارم – سالن سمینار
10آبان1396
دفاع پایانه نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سعیده زارع جلیسه،گروه علوم تشریح
شرکت در جلسه دفاع پایان نامه خانم سعیده زارع جلیسه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. تاریخ جلسه:96/08/08 ساعت:10-12 مکان: دانشکده علوم پزشکی – ساختمان شماره ۱ جدید - طبقه دهم - سالن سمینار گروه علوم تشریح
8آبان1396
سومین همایش ملی فناوری سلامت
همایش ملی فناوری سلامت
سومین همایش ملی فناوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران برگزار می‌شود.
همایش فناوری سلامت، در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.
8آبان1396
کمیته اخلاق در پژوهش
اخبار کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
اخبار اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
دبیر خونه کمیته اخلاق در نیمه دوم الکترونیکی خواهد شد
1آبان1396
کتابخانه مرکزی
کتابخانه مرکزی برگزار می‌کند
دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی
اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی برگزار می‌گردد.
1آبان1396
آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می‌کند
برگزاری دوره آموزشی مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی
دوره آموزشی مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می‌گردد
1آبان1396
گزارش استاد دکتر مصباح
کارگاه تئوری و عملی
اطفا حریق برای اعضای هیأت علمی و کارشناسان برگزار شد.
کارگاهی با همکاری کمیته ایمنی دانشکده و آتش نشانی دانشگاه در سالن سیمنار ساختمان شماره یک قدیم برگزار شد.
1آبان1396
اطلاعیه
ارایه خدمات و سرویس دهی
ارایه خدمات و سرویس دهی آزمایشگاه عمومی دانشکده در خارج از ساعات اداری (15 الی 17)
ارایه خدمات و سرویس دهی آزمایشگاه عمومی دانشکده در خارج از ساعات اداری از ساعت 15 الی 17 انجام می‌شود
1آبان1396
عکس استاد طوافیان
ارتقا مرتبه علمی سر کار عالی
ارتقا مرتبه علمی سر کار صدیقه سادات طوافیان
سرکار خانم دکتر صدیقه سادات طوافیان عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی مرتبه استادی ارتقای سرکار عالی از مرتبه دانشیاری به استادی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت را تبریک می کوییم.
1آبان1396
حضور وبسایت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه در میان برترین وب سایت های دانشگاهی علوم پزشکی
رتبه‌ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه جولای سال ۲۰۱۷میلادی نظام رتبه‌بندی وبومتریکس اعلام شد و بر اساس آن به رغم تنزل رتبه دانشکده علوم پزشکی دانشگاه، وبسایت این دانشکده کماکان رتبه 2 را در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در اختیار دارد.
15مرداد1396
فراخوان انتخاب کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس
در راستاي اجرای بند 8 سياست‌های پژوهشی بدين وسيله از اعضاي محترم هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرّس دعوت می‌شود تا آثار تألیفی، تصنیفی و ترجمه‌ای خود را برای شرکت در انتخاب کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس به مرکز نشر آثار علمی دانشگاه ارسال نمایند.
13مهر1395
روش استفاده از سهمیه اعتبار تکثیر و صحافی
دانشجویان با استفاده از کد اعتباری می توانند از سهمیه تکثیر خود در طول دوران تحصیل استفاده نمایند
10مهر1395
برنامه کلاسی گروه مدرسی در ترم تابستان
برنامه کلاسی گروه مدرسی در ترم تابستان
15تیر1395
فرم درخواست مجوز خروج از کشور- سفرهای زیارتی و سیاحتی
دانشجويان متقاضی خروج از كشور می بایستی نسبت به دریافت و تکمیل فرم و تحویل آن به آموزش دانشکده اقدام نمایند
12تیر1395
اطلاعیه تمدید اعلام و ثبت نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
اطلاعیه تمدید اعلام و ثبت نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
8تیر1395
کارگاه تکنیک‌های دستی مولیگان
گروه فیزیوتراپی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند: کارگاه تکنیک‌های دستی مولیگان
2تیر1395
اطلاعیه شماره 2 ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال95
اطلاعیه شماره 2 ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال95
31خرداد1395
اطلاعیه رفع نقص مدارک ثبت نامی دانشجویان ورودی سال 94
آن دسته از دانشجویان ورودی 94 كه مدارك ثبت‌نامی خود را در هنگام ثبت نام حضوری به صورت کامل ارائه ننموده‌اند در صورت عدم رفع نقص مدارك از انتخاب واحد آنان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 جلوگیری خواهد شد.
11خرداد1395
اطلاعیه ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال 95
گروه دروس مدرسی دانشکده علوم انسانی با شرایط زیر اقدام به برگزاری ترم تابستانی برای دانشجویان دکتری وکارشناسی ارشد دوره های روزانه ونوبت دوم می نماید.
11خرداد1395
ابلاغ آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن
آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن ابلاغ شد
9خرداد1395
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ابلاغ شد
5خرداد1395
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ابلاغ شد
5خرداد1395
شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94
شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94 ابلاغ شد
27اردیبهشت1395
برگزاری دوره جدید سلسله کارگاه‌های کار با حیوانات آزمایشگاهی
دوره جدید سلسله کارگاه‌های کار با حیوانات آزمایشگاهی روز پنجشنبه 6 خرداد برگزار می‌گردد
26اردیبهشت1395
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94 اعلام شد
26اردیبهشت1395
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96 اعلام شد
21اردیبهشت1395
شرایط و نحوه درخواست صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان
شرایط و نحوه درخواست صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان اعلام شد
19اردیبهشت1395
نحوه دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه (اطلاعیه اول)
نحوه دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه اعلام شد
13اردیبهشت1395
ویژه برنامه‌های هفته گرامیداشت سلامت
انجمن علمی دانشجویی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت به مناسبت هفته گرامیداشت سلامت برگزار می کند:
31فروردین1395
معاون جدید اداری و مالی دانشکده علوم پزشکی منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر علی خوانین به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه منصوب شد.
21فروردین1395
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن ابلاغ شد
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن ابلاغ شد
17فروردین1395
سمپوزیوم سلول‌های بنیادی القایی و کاربردهای بالینی آن برگزار می‌گردد
سمپوزیوم یک روزه سلول‌های بنیادی القایی و کاربردهای بالینی آن برگزار می‌گردد
12اسفند1394
ارتقا مرتبه علمی دكتر سیده زهرا بطحایی
دكتر سیده زهرا بطحایی به مرتبه علمی استادی ارتقاء یافت
3اسفند1394
موافقت با راه‌اندازی رشته بیولوژی تولید مثل مقطع دکتری تخصصی
موافقت با راه‌اندازی رشته بیولوژی تولید مثل مقطع دکتری تخصصی انجام پذیرفت
26بهمن1394
ارتقا مرتبه علمی دكتر لیدا مقدم بنائم
ارتقا مرتبه علمی دكتر لیدا مقدم بنائم به مرتبه دانشیاری تصویب شد.
26بهمن1394
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه (برای آزمون دوره دکتری 96-1395)
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 95-1394 اعلام شد
6بهمن1394
تقویم برنامه پژوهشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری اعلام شد
عطف به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ١٢/٠٧/١٣٩٤ تقویم برنامه پژوهشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری اعلام شد.
29دی1394
اطلاعيه انتخاب واحد با تأخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94
اطلاعيه انتخاب واحد با تأخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 اعلام شد
23دی1394
دکتر سیده زهرا بطحایی
در سی‌امین جلسه از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت:
ارتقاء مرتبه علمی دکتر سیده زهرا بطحایی
در سی‌امین جلسه از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت: ارتقاء مرتبه علمی دکتر سیده زهرا بطحایی
23آذر1394
تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 اعلام شد
تقويم دانشگاهي و تقويم اعلام و ثبت نمرات نيمسال دوم سال تحصيلي 95-1394 مصوب جلسه پانزدهم ارديبهشت شوراي آموزشي دانشگاه مجددا براي اجرا اعلام شد.
22آذر1394