زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# آزمایشگاه فناوری چسب (اصلی) دکتر سعید کاظمی نجفی کارشناسی‌ارشد سه شنبه ساعت 10-12 کلاس 3
# کامپوزیت های خرده ای (اصلی) دکتر علی شالبافان کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 8-10 کلاس 8
# فناوری چسب (اصلی) دکتر سعید کاظمی نجفی کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 10-12 سالن کنفرانس
# فناوری های پیشرفته تولید کاغذ (اصلی) دکتر امیر خسروانی کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 10-12 کلاس 2
# روش تحقیق در صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (اصلی) دکتر سید محمود قاسمپوری کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 17-15 کلاس 2
# الیاف طبیعی (اصلی) دکتر امیر خسروانی و دکتر علی شالبافان کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 10-8 کلاس 8
# اصلاح چوب و مواد لیگنوسلولزی (اصلی) دکتر بهبود محبی کارشناسی‌ارشد شنبه ساعت 8-10 کلاس 1
# فناوریهای نوین در صنایع چوب وفرآورده های سلولزی (اصلی) دکتر ربیع بهروز کارشناسی‌ارشد یکشنبه ساعت 8-10 کلاس 8
# تجهیزات و فناوری های بازیافت کاغذ (اصلی) دکتر مهدی رحمانی نیا کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 10-12 سالن کنفرانس
# پلیمرهای لیگنوسلولز پایه (اصلی) دکتر ربیع بهروز دکتری شنبه ساعت 8-10 کلاس 4
# کاربرد کامپوزیت های چوبی (اصلی) دکتر بهبود محبی دکتری شنبه 12 – 10 کلاس 1
# تحلیل و ارزیابی بازار مواد اولیه و فرآورده های لیگنوسلولزی (اصلی) دکتر علی شالبافان دکتر امیر خسروانی دکتری سه شنبه 12 – 10 کلاس4
# روش¬های اندازه گیری در صنایع سلولزی (اصلی) دکتر سعید کاظمی نجفی دکتری یکشنبه ساعت 17-15 کلاس 2