زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# شیمی چوب (جبرانی ) ربیع بهروزاشکیکی کارشناسی ارشد
# شیمی تکمیلی مواد لیگنوسلولزی (اختیاری ) ربیع بهروزاشکیکی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 08:00-10:00
# پالایشگاه زیستی مواد لیگنوسلولزی (اختیاری ) ربیع بهروزاشکیکی کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 08:00-10:00
# شیمی کاغذسازی (اختیاری ) امیر خسروانی کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 08:00-10:00
# تهیه خمیر و کاغذ (جبرانی ) امیر خسروانی کارشناسی ارشد
# فیزیک - مکانیک کاغذ (اختیاری ) مهدی رحمانی نیا کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 10:00-12:00
# کامپوزیت های فیبری (اختیاری ) علی شالبافان کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 08:00-10:00
# پانل های ساندویچی (اختیاری ) علی شالبافان کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 08:00-10:00
# کامپوزیت های لیگنوسلولزی (جبرانی ) علی شالبافان کارشناسی ارشد
# آنالیز و کنترل فرآیند (اختیاری ) علی شالبافان دکتری هرهفته، یک شنبه ، 08:00-10:00
# مدل سازی در فرآورده های کامپوزیتی (اختیاری ) علی شالبافان دکتری هرهفته، یک شنبه ، 10:00-12:00
# کامپوزیت چوب - پلاستیک (اختیاری ) سعید کاظمی نجفی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 10:00-12:00
# آنالیز و کنترل فرآیند (اختیاری ) سعید کاظمی نجفی دکتری هرهفته، یک شنبه ، 08:00-10:00
# بازیافت کامپوزیت های لیگنوسلولزی (اختیاری ) سعید کاظمی نجفی دکتری هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# فیزیک چوب (جبرانی ) بهبود محبی کارشناسی ارشد
# روش های آنالیز دستگاهی (اختصاصی ) بهبود محبی کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# فرآورده های مهندسی شده (اختیاری ) بهبود محبی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 08:00-10:00
# آزمایشگاه فناوری های پیشرفته تولید خمیر کاغذ (اختیاری ) مهدی رحمانی نیا کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 10:00-12:00
# آزمایشگاه پانل های ساندویچی (اختیاری ) علی شالبافان کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# آزمایشگاه فرآورده های مهندسی شده (اختیاری ) بهبود محبی کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 08:00-10:00