زمینه‌های تحقیقاتی


 

محمد حسن زاده (دانشیار)

  • مدیریت دانش. دکتر حسن زاده به عنوان اولین پژوهشگر در حوزه مدیریت دانش در ایران، در سال 1382 پژوهش در باب مدیریت دانش را به عنوان رساله دکتری خود آغاز کرده و تاکنون در این زمینه بیش از 50 عنوان مقاله و 5 عنوان کتاب تالیف کرده و پروژه های اجرایی و تحقیقاتی
  • نظام های دانش محور. نظام های دانش محور به مجموعه ای از نظام ها اطلاق می ش

فاطمه زندیان (استادیار)

  • مدیریت کتابخانه های دانشگاهی
  • ارزشیابی نظامی و خدماتی اطلاعات
  • خدمات اطلاعاتی تخصصی
  • برنامه ریزی در کتابخانه های دانشگاهی
  • مدیریت منابع اطلاعاتی

عاطفه شریف (استادیار)

  • سازماندهی دانش، بازنمایی دانش، وب معنایی و هستی شناسی، بازیابی اطلاعات