فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: ارزیابی سمینار 1 و 2 دکتری 28
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنما دکتری 58
فرم شماره 3: تعیین موضوع سمینار 1 و 2 دکتری 12
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی اول دکتری 16
فرم شماره 5: درخواست تمدید تحصیلی دوم دکتری 16
فرم شماره 6: مجوز دفاع دکتری 24
فرم شماره 1: تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد 99
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنما کارشناسی ارشد 66
فرم شماره 3: درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد 32
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد 10
فرم شماره 5: درخواست تمدید تحصیلی دوم 94 به بعد کارشناسی ارشد 8
فرم شماره 6: مجوز دفاع کارشناسی ارشد 39
فرم شماره 1: تعیین رتبه دانش آموختگان مشترک 25
فرم شماره 2: تقاضا مشترک 14
فرم شماره 3: درخواست انصراف از تحصیل مشترک 7
فرم شماره 4: درخواست تجدید نظر نمره امتحانی مشترک 4
فرم شماره 5: فرم درخواست کمیسیمون موارد خاص مشترک 46
فرم شماره 6: درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 4
فرم شماره 7: طرح درس مشترک 12
فرم شماره 8: فرم پیشرفت سمینار مشترک 83
فرم شماره 9: فرم تسویه حساب مشترک 91
فرم شماره 10: فرمت نگارش سمینار مشترک 41
فرم شماره 11:فرم معرفی دستیاران آموزشی مشترک 15فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: مراحل دفاع از رساله دکتری 22
فرم شماره 2: فرم آمادگی دفاع از رساله دکتری دکتری 45
فرم شماره 3: فرم دفاع از موضوع پیشنهادی رساله‌ دکتری 44
فرم شماره 4: درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری 3
‌‌‌‌فرم شماره 5: گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور دکتری 0
‌‌‌‌فرم شماره 6: شرایط استفاده از دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری 5
‌‌‌‌فرم شماره 7: تعهد فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری 8
‌‌‌‌فرم شماره 8: طرح تحقیق رساله دکتری 35
‌‌‌‌فرم شماره 9: درخواست ارائه سمینار شش ماهه‌‌‌ دکتری 36
‌‌‌‌فرم شماره 10: صورتجلسه سمینار شش ماهه دکتری 40
‌‌‌‌فرم شماره 11: صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری 29
‌‌‌‌فرم شماره 12: دریافت وام دانشجویان دکتری 2
فرم شماره 1: چکیده پایان‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد 43
فرم شماره 2: خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد 98
فرم شماره 3: انتخاب پایان‌نامه برتر‌‌ کارشناسی ارشد 18
فرم شماره 4: مراحل دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد 44
فرم شماره 5: گزارش سه ماهه‌‌‌ کارشناسی ارشد 197
فرم شماره 6: تقاضای تعیین استاد راهنمای دوم پایان‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد 15
فرم شماره 7: تقاضای تغییر عنوان‌‌ کارشناسی ارشد 41
فرم شماره 8: طرح تحقیق پایان‌نامه ‌ کارشناسی ارشد 175
‌‌‌‌فرم شماره 9: آمادگی دفاع کارشناسی ارشد 76
‌‌‌‌فرم شماره 10: گزارش شفاهی پایان‌نامه کارشناسی ارشد 31
فرم شماره 1: آئین‌نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌‌‌‌ مشترک 131
فرم شماره 2: دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی مشترک 82
فرم شماره 3: تسویه حساب با دانشکده و اداره پژوهش مشترک 142
فرم شماره 4: تایید مقاله توسط استاد راهنما‌‌ مشترک 123
فرم شماره 5: درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان‌‌‌ مشترک 25
فرم شماره 6: درخواست شرکت در مجامع علمی داخل کشور برای دانشجویان‌‌‌ مشترک 9
فرم شماره 7: تقاضای تعیین استاد مشاور‌ مشترک 64
فرم شماره 8: درخواست شرکت در کارگاه‌های خارج از کشور‌ مشترک 7
فرم شماره 9: درخواست شرکت در کارگاه‌های داخل کشور‌‌ مشترک 3
‌‌‌‌فرم شماره 10: پرسش‌نامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک 0
‌‌‌‌فرم شماره 11: معرفی‌نامه پژوهش کل‌ مشترک 6
‌‌‌‌فرم شماره 12: نحوه نگارش پایان‌نامه رساله‌ مشترک 125
‌‌‌‌فرم شماره 13: راهنمای هزینه کرد‌‌ مشترک 17
‌‌‌‌فرم شماره 14: صورت ریز هزینه‌های مصرفی‌‌‌ مشترک 27
‌‌‌‌فرم شماره 15: صورتجلسه‌‌‌ مشترک 9
‌‌‌‌فرم شماره 16: قرارداد‌‌ مشترک 4
‌‌‌‌فرم شماره 17: هزینه کرد‌‌ مشترک 25
‌‌‌‌فرم شماره 18: استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده‌ای‌‌‌‌‌ مشترک 4
فرم تاک دکتری 20
فرم پیش دفاع دکتری 28
فرم دفاع دکتری 28فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
‌‌‌‌فرم شماره 1: انتقال اموال مشترک 20
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره 2: درخواست خرید مشترک 4
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره 3: ماموریت اداری کمتر از یک روز مشترک 1
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره 4: درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 3
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره :5 برگه مرخصی مشترک 6
فرم شماره 6: درخواست مجوز حضور در آزمایشگاه تا ساعت 24 مشترک 32
فرم شماره 7: مجوز حضور در آزمایشگاه مشترک 49