حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر مرتضی شهبازی‌نیا

دکتر محمدباقر پارساپور

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر محمدباقر پارساپور

دکتر محمود صابر

معاون اداری و مالی

دکتر محمود صابر

مدیران گروه ها

دكتر ابراهیم عزیزی

دكتر ابراهیم عزیزی
گروه حقوق خصوصی

دكترمحمود صادقی

دكترمحمود صادقی
گروه حقوق مالکیت فکری

دکتر محمد فرجیها

دکتر محمد فرجیها
گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی

دکتر محمد فرجیها

دکتر محمد فرجیها
گروه حقوق عمومی

دکتر حسن  سواری

دکتر حسن سواری
گروه حقوق بین‌الملل