فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهفرم های دانشکده

فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 35
فرم شماره 2: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 73
فرم شماره 3: حکم تصویب موضوع رساله دکتری دکتری 20
فرم تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 75
فرم شماره 5: برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه دکتری 35
فرم شماره 1: طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 129
فرم شماره 2: صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 41
فرم شماره 1: برگه درخواست ارائه سمینار و صورتجلسه سمینار شش ماه دکتری 54
فرم شماره 2: فرم شماره دو مشترک 33
فرم شماره 3: مجله چکیده پایان نامه های ایران مشترک 8
فرم شماره 4: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 25
فرم شماره 6: آیین نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 84
فرم شماره 7: آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 70
فرم شماره 8: درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری 50
فرم شماره 9: شیوه تدوین پایان‌نامه/رساله دانشجویی مشترک 112
فرم شماره 10: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 8
فرم شماره 11: فرم گزارش سه ماهه دکتری 78
فرم شماره 12: راهنمای دریافت معرفی نامه مشترک 9
فرم شماره 13: معرفی نامه برای دانشجویانی که پروپوزالشان تصویب شده است مشترک 10
فرم شماره 14: معرفی نامه برای دانشجویانی که پروپوزالشان تصویب نگردیده است مشترک 5
فرم شماره 15: فرم قرارداد مشترک 5
فرم شماره 16: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 38
فرم شماره 17: فرم کتابهای خریداری شده مشترک 7
فرم شماره 18: رعایت نکات لازم برای دریافت هزینه کرد پایان نامه مشترک 22
فرم شماره 19:تعیین پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو دکتری 28
فرم شماره 20:تعیین پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو کارشناسی ارشد 31
فرم شماره 22:تحویل رساله دکتری 12
فرم شماره23: تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد 15
فرم شماره 24:پیشنهاد عنوان طرح تحقیق توسط دانشجو دکتری 23
فرم شماره 25:پیشنهاد عنوان طرح تحقیق توسط دانشجو کارشناسی ارشد 36
فرم شماره 26: فرم گزارش سه ماهه کارشناسی ارشد 34


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره1:فرم تمدید تحصیلی دکتری 88و پس از آن دکتری 16
فرم شماره 2:فرم تمدید تحصیلی اول دانشجویان دکتری95 و پس از آن دکتری 12
فرم شماره 3: فرم تمدید تحصیلی دوم دانشجویان دکتری ورودی مهر 95 و پس از آن دکتری 7
فرم شماره4:فرم تمدید تحصیلی اول دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن کارشناسی ارشد 5
فرم شماره5:فرم تمدید تحصیلی دوم دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی94 و پس از آن کارشناسی ارشد 6
فرم شماره 6:فرم شماره یک کمیسیون موارد خاص مشترک 39
فرم شماره 7:فرم شماره دوکمیسیون موارد خاص مشترک 35
فرم شماره 8:فرم تعهد شهریه کمیسیون موارد خاص مشترک 31
فرم شماره 9:فرم تایید آماده بودن رساله و پایان نامه مشترک 14
فرم شماره10:فرم درخواست معادل سازی دروس تخصصی مشترک 3
فرم شماره11:فرم درخواست مهمانی مشترک 5
فرم شماره12:فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 4
فرم شماره13:فرم انصراف از تحصیل دانشجویان مشترک 13


فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت