ارتباط با ما


 
  • آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد
  • صندوق پستی: 316-14115
  • تلفن: 82883901-82883903
  • دورنگار: 88008571
  • E-Mail: erc@modares.ac.ir – res.edu@modares.ac.ir
  • Website: www.modares.ac.ir/ERI
access deny [55]