جدیدترین اخبار
انتشار الکترونیکی شماره پاییز فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار)
شماره سوم از دوره نوزدهم فصلنامه این پژوهشکده با عنوان پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) منتشر شد. 2مهر1398
فراخوان یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی»
یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی» در روز چهارشنبه مورخ 13 آذر ماه 1398 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد. 2مرداد1398
برگزاری دومین نشست «نقش علوم انسانی در ارتقاء محیط کسب و کار با تأکید بر پارکهای علم و فناوری»‌
نشست «نقش علوم انسانی در ارتقاء محیط کسب و کار با تأکید بر پارکهای علم و فناوری» توسط پژوهشکده اقتصاد در روز یکشنبه مورخ 30 تیر ماه 1398 برگزار ‌گردید. 1مرداد1398