آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه علوم چوب و کاغذ ربیع بهروز اشكیكی محمدتقی اسداله زاده آزمایشگاه مرکزی 011-44999095
آزمایشگاه فرآوری شیمیایی مواد لیگنوسلولزی ربیع بهروز اشكیكی محمدتقی اسداله زاده آزمایشگاه مرکزی 011-44999095
کارگاه ساخت و تولید فرآورده های چوبی امیر خسروانی سیدبهزاد حسینی کارگاه نجاری 01144999226
کارگاه فرآوری خمیر کاغذ امیر خسروانی سیدبهزاد حسینی کارگاه نجاری 01144999226
کارگاه نجاری امیر خسروانی سیدبهزاد حسینی کارگاه نجاری 01144999226