حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر غلامحسین غلامحسین زاده

مدیران گروه ها

دكتر رامین اكبری

دكتر رامین اكبری
گروه آموزش زبان انگليسی

محمدرضا محمدی

محمدرضا محمدی
گروه زبان روسی

دکتر محمود رضا گشمردی

دکتر محمود رضا گشمردی
گروه زبان فرانسه

دکتر فرامرز میرزائی

دکتر فرامرز میرزائی
گروه زبان و ادبيات عرب

دکتر جواد نیستانی

دکتر جواد نیستانی
گروه باستان شناسی

دکتر هاشم کوزه چیان

دکتر هاشم کوزه چیان
گروه تربيت بدنی

دکتر علی ساعی

دکتر علی ساعی
گروه جامعه شناسی

دکتر عبدالرضارکن الدین افتخاری

دکتر عبدالرضارکن الدین افتخاری
گروه جغرافيا و برنامه‌ریزی شهری

دکتر سیاوش شایان

دکتر سیاوش شایان
گروه جغرافیای طبیعی

دکتر محمدرضاحافظ ‌نیا

دکتر محمدرضاحافظ ‌نیا
گروه جغرافیای سیاسی

دکتر پرویز آزادفلاح

دکتر پرویز آزادفلاح
گروه روانشناسی

دکتر ارسلان گلفام

دکتر ارسلان گلفام
گروه زبان‌شناسی

دکتر سعید  بزرگ بیگدلی

دکتر سعید بزرگ بیگدلی
گروه زبان و ادبيات فارسی

دکتر محمد شریفی كیا

دکتر محمد شریفی كیا
گروه سنجش از راه دور

دكتر سید مهدی  سجادی

دكتر سید مهدی سجادی
گروه علوم تربيتی

دكتر ابوالفضل شکوری

دكتر ابوالفضل شکوری
گروه علوم سياسی

دکتر کاووس  روحی برندق

دکتر کاووس روحی برندق
گروه علوم قرآن و حديث

دکتر سید محمدعلی حجتی

دکتر سید محمدعلی حجتی
گروه فلسفه، حکمت و منطق

دکتر کبری  روشنفکر

دکتر کبری روشنفکر
گروه مطالعات زنان

دکتر مسعود  موسوی شفایی

دکتر مسعود موسوی شفایی
روابط بین‌الملل

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
گروه جغرافيا و برنامه‌ریزی روستایی