فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری دکتری 52
فرم شماره 2: صورتجلسه آزمون کتبی ارزیابی جامع دکتری 32
فرم شماره 3: فرم درخواست تغییر برنامه درسی مشترک 4
فرم شماره 5: فرم انصراف از تحصیل مشترک 24
فرم راه اندازی رشته جدید هیات علمی 2
فرم تایید صلاحیت مدرس مدعو هیات علمی 4
فرم درخواست مهمانی مشترک 0
درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد 1
فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد 4
فرم درخواست تمدید تحصیلی دانشجویان دکتری دکتری 3فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: قرارداد فوق دکتری دکتری 24
فرم شماره 2: برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 7
فرم شماره 3: فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری دکتری 6
فرم شماره 3: اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد 64
فرم شماره 1: برگه درخواست حق التالیف مقاله مشترک 32
فرم شماره 2: برگ درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی مشترک 42
فرم شماره 3: مشخصات اساتید ، دانشجویان و کارکنان ، جهت تحصیل/ آموزش/ فرصت مطالعاتی به خارج از کشور مشترک 27
فرم شماره 4: برگه چکیده فرصت مطالعاتی مشترک 26
فرم شماره 5: مدارک لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی مشترک 20
فرم شماره 6: گزارش سالانه پیشرفت کار برنامه های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 16
فرم شماره 7: گزارش سه‌ماهه پیشرفت کار طرحهای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 68
فرم شماره 8: کاربرگ تقاضای صدور معرفی نامه همکار تحقیقاتی مشترک 9
فرم شماره 9: برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان مشترک 15
فرم شماره 10: فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی ـ تخصصی داخل و خارج کشور مشترک 6
فرم شماره 12: فرم گزارش سه ماهه مشترک 186
فرم شماره 16: فرم مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله دانشجویان مشترک 51
فرم شماره 17: فرم انتخاب پایان‌نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 26
فرم شماره 19: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 24
فرم شماره 20: نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه/ رساله مشترک 49
مشخصات کارکنان ایرانی جهت ارائه مقاله در مجمع علمی خارج از کشور هیات علمی 2
فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی – تخصصی داخل و خارج کشور هیات علمی 3
فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور هیات علمی 0
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی کوتاه مدت هیات علمی 1
برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 3
درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور هیات علمی 1
فرم طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد(12 آبان 1397) کارشناسی ارشد 144
فرم طرح تحقیق رساله دکتری (12 آبان 1397) دکتری 72
فرم هزينه كرد پشتيباني پايان‌نامه‌/ رساله ( 15 دی 1397) مشترک 15
آيين نامه چاپ پايان‌نامه (رساله‌)هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس‌ ( 17 دی 1397) مشترک 20
آيين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس ( 17 دی 1397) مشترک 8
برگه صورتجلسه پيش‌دفاع دانشجويان دكتري (17 دی 1397) دکتری 6
برگه صورتجلسه سمينار شش ماهه (17 دی 1397) دکتری 16
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی در آزمایشگاه (17 دی 1397) مشترک 3