سه‌شنبه 15 فروردین 1396 6679

پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس در دوره های دکتری تخصصی سال 1396 از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، دانشجو می پذیرد.

پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس در دوره های دکتری تخصصی سال 1396 از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، دانشجو می پذیرد.
دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور، براساس آيين نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان، آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه آن و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب شورای دانشگاه، برگزيدگان علمي واجد شرایط عمومی و اختصاصی را در دوره های دکتری تخصصی سال 1396 پذیرش می کند.
داوطلبان حداکثر تا پایان روز پنجشنبه مورخ 31 فروردین ماه سال 1396 مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام الکترونیکی و ارسال مدارک از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) این دانشگاه اقدام کنند.
گفتنی است متقاضیان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه دانشگاه تربیت مدرس (بخش آموزش) به نشانی  www.modares.ac.ir  مراجعه نمایند.