یکشنبه 19 اسفند 1397 3

پاکسازی محیطی دانشگاه

کارگروه فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی با هدف اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست اقدام به پاکسازی بخشی از محیط دانشگاه می کند.

پاکسازی محیطی دانشگاه

طرفداران و فعالان پاکیزگی محیط زیست دانشگاه روز سه شنبه بیست و یکم اسفندماه از ساعت ۹ تا ۹:۳۰ خیابان ها، اماکن، و فضاهای سبز دانشگاه حدفاصل ساختمان های پزشکی ۱ تا پزشکی ۵ را برای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست اقدام به جمع آوری زباله می کنند.