مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری


 

مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ در سال‌1372 با موافقت‌ اصولی‌ شورای‌ عالی‌ گسترش‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ تأسیس‌ ودر سال‌ 1375 موافقت‌ قطعی‌ آن‌ شورا را دریافت‌ نمود تا در راستای‌ استقلال‌ و خود كفائی‌ ایران‌ پشتوانه‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ مناسبی‌ برای‌ سازمان‌های ‌كشور بوده‌ و مدیران‌ عالی‌ كشور را در شناسائی‌ و حل‌ مشكلات‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ یاری‌ رساند.

bulletرسالت‌ مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری‌

  • شناسایی‌ تنگناهای‌ مدیریتی‌ كشورو ارائه‌ راه‌ حلهای‌ بهینه‌
  • ارتقاء سطح علمی مديران كشور از طريق مشاوره، تحقيق و آموزش