برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201147-01
 • عزیزی ابراهیم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201142-01
 • پارساپور محمد باقر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت)یک شنبه15:00-13:00 کلاس3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201107-01
 • نصیری مرتضی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یکشنبه 15:00-13:00 کلاس101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201138-01
 • عیسائی تفرشی محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت):یکشنبه17:00-15:00 گروه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201157-01
 • شهبازی نیا مرتضی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-080:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201106-01
 • شهبازی نیا مرتضی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-08:00 کلاس2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201123-01
 • عیسائی تفرشی محمد
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201125-01
 • شهبازی نیا مرتضی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201171-01
 • عزیزی ابراهیم-پارساپور محمد باقر
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-08:00 کلاس3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201132-01
 • عزیزی ابراهیم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت):شنبه1600-14:00 کلاس 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201128-01
 • عیسائی تفرشی محمد
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 12:00-10:00گروه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203009-01
 • شهبازی نیا مرتضی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 12:00-10:00 دفتر دانشکده
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201105-01
 • محقق داماد مصطفی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یکشنبه 18:00-16:00 دفتر دکتر
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201169-01
 • صاحب طیبه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-08:00 کلاس1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201143-01
 • پارساپور محمد باقر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 12:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201156-01
 • عزیزی ابراهیم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 18:00-16:00 کلاس2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1201108-01
 • پارساپور محمدباقر / عزیزی ابراهیم
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
 • دریافت