برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# حقوق جزای بین الملل (اختیاری) صابر محمود کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 کلاس 2
# حقوق بین الملل محیط زیست (اختیاری) حسینی اکبر نژاد حوریه کارشناسی‌ارشد درس(ت):چهار شنبه 10:00-08:00 کلاس 1
# حقوق مخاصمات مسلحانه (اختیاری) عسکری پوریا کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 19:00-17:00 کلاس 2
# حقوق بین الملل هوا و فضا (اختیاری) محمودی هادی کارشناسی‌ارشد درس(ت)دوشنبه19:00-17:00کلاس101
# متون حقوقی به زبان خارجی 2 (اصلی) سواری حسن کارشناسی‌ارشد درس(ت):چهار شنبه 12:00-10:00 کلاس 1
# حقوق بین الملل بشر (اصلی) حسینی اکبر نژاد حوریه کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 12:00-10:00 کلاس 1
# حقوق دریاها (اصلی) حسن سواری کارشناسی‌ارشد درس(ت) سه شنبه: 12-10 کلاس 1
# حقوق بین المللی اقتصادی (اصلی) سواری حسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-8:00 کلاس 2
# سازمان های بین المللی (اصلی) حسینی حوریه کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 17:00-15:00 کلاس 2
# روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی (اصلی) سواری حسن کارشناسی‌ارشد درس(ت) سه شنبه: 17:00-15:00 کلاس 101
# حقوق بین الملل خصوصی (اصلی) جعفری کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهارشنبه 10:00-08:00 کلاس2
# مسئولیت بین المللی (اصلی) عزیزی ستار کارشناسی‌ارشد درس(ت)چهارشنبه:15:00-13:00کلاس1