برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203026-01
 • حسینی اکبر نژاد حوریه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 12:00-10:00 کلاس 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203011-01
 • جعفری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهارشنبه 10:00-08:00 کلاس2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203025-01
 • حسینی اکبر نژاد حوریه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت):چهار شنبه 10:00-08:00 کلاس 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203033
 • محمودی هادی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت)دوشنبه19:00-17:00کلاس101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203006-01
 • سواری حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-8:00 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203019-01
 • صابر محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203005-01
 • حسن سواری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت) سه شنبه: 12-10 کلاس 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203018-01
 • عسکری پوریا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 19:00-17:00 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203010-01
 • سواری حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت) سه شنبه: 17:00-15:00 کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203007-01
 • حسینی حوریه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 17:00-15:00 کلاس 2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203015-01
 • سواری حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت):چهار شنبه 12:00-10:00 کلاس 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1203004-01
 • عزیزی ستار
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت)چهارشنبه:15:00-13:00کلاس1
 • دریافت