گروه‌های پژوهشی


 
گروه پژوهشي شبكه

صنعت برق به سه شاخه اصلي توليد، انتقال و توزيع تقسيم مي‌شود. با توجه به اينكه اين صنعت يكي از بزرگترين سيستم‌هاي ساخت بشر است، گروه شبكه مطالعات مرتبط با اين سه شاخه را در دستور كار دارد. تاكنون پروژه‌هاي متعددي بخصوص در زمينه برنامه‌ريزي توسط اين گروه انجام گرفته است كه در اين خصوص به ساير اطلاعات پورتال مراجعه شود. از جمله نهادهاي صنعت برق كه با اين گروه‌ همكاري داشته‌اند را مي‌توان به شركت توانير، شركت مديريت شبكه برق ايران، شركتهاي برق منطقه‌اي اصفهان، تهران، مازندران، فارس، خراسان، يزد، خوزستان و هرمزگان اشاره كرد.

امور پژوهشي تكنولوژي اطلاعات (IT) در شبكه‌هاي برق

قرن بيست و يكم، قرن فناوري اطلاعات نام گرفته است. تمام صنايع ساخت بشر از جمله صنعت برق از فناوري اطلاعات تأثير پذيرفته‌اند. مركز ملي مطالعات و برنامه‌ريزي شبكه‌هاي قدرت در راستاي نقش خود براي برنامه‌ريزي آينده صنعت برق، اين گروه پژوهشي را در ساختار رسمي خود درنظر گرفته است. تاكنون چندين پروژه در زمينه سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي براي نهادهاي صنعت برق در اين گروه به انجام رسيده يا در دست انجام است

access deny [55]