اساسنامه


 

اساسنامه مركز پژوهشی نوع (3) مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی

مشترك بین دانشگاه تربیت مدرس و وزارت راه و ترابری

bulletكلیات

به منظور تحقق‌بخشی از وظایف پژوهشی در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی و نیز كمك به رفع نیازهای پژوهشی وزارت راه و ترابری در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی واحد پژوهشی نوع 3 در قالب مركز پژوهشی/پژوهشكده مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی بین وزارت راه و ترابری و دانشگاه تربیت مدرس كه در این اساسنامه به اختصار مركز خوانده می‌شود براساس مجوز شماره ...................... مورخ ............................ شورای گسترش آموزش عالی تأسیس و بر طبق مفاد این اساسنامه ، قوانین ، مصوبات و مقررات مربوطه تأسیس و اداره خواهد شد.

bulletماده 1- اهداف

 • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی
 • ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی
 • همكاری پژوهشی با مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی كشور به منظور ارتقای كیفیت فعالیت‌های پژوهشی

bulletماده 2

محل فعالیت مركز در دانشگاه می‌باشد.


bulletماده 3

وظایف مركز كه با توجه به اهداف فوق در زمینه‌های مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی انجام می‌گیرد عبارتند از

 • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی
 • انجام طرح های پژوهشی كاربردی توسعه‌ای
 • فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعالیت‌های پژوهشی مربوط.
 • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی.
 • برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی.
 • همكاری در انجام پروژه‌های دانشجویی در راستای اهداف مركز.
 • برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی مرتبط.
 • انتشار نتایج تحقیقات به صورت مجله، كتاب، دیسكت و نظایر آن.
 • انجام فعالیت‌های ضروری به‌منظور بكارگیری نتایج پژوهش‌های انجام شده در سطح كشور.

bulletماده 4- اركان

الف) هیئت امناء
ب) رئیس
ج) شورای پژوهشی

تبصره1: هیئت امناء مركز همان هیئت امناء دانشگاه می‌باشد.

bulletماده 5- رئیس

رئیس مركز كه نماینده قانونی مركز در مراجع حقیقی و حقوقی می‌باشد از بین متخصصین و صاحبنظران در زمینه مربوطه به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید وزارت راه و ترابری و حكم رئیس دانشگاه منصوب می‌گردد.

bulletماده 6- وظایف واختیارات رئیس

 • اداره و هدایت امور مركز و نظارت بر حسن اجرای كلیه فعالیت‌های آن در چارچوب مفاد اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط
 • پیشنهاد تشكیلات مركز به شورای پژوهشی و هیئت امناء برای تصویب
 • صدور احكام معاونان و مدیران مركز بر اساس تشكیلات مصوب
 • امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب
 • تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به شورای پژوهشی و هیئت امناء برای تصویب
 • تنظیم وپیشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله به شورای پژوهشی و هیئت امناء برای تصویب
 • ارسال صورت جلسات هیئت امناء مركز به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و ترابری
 • ارائه گزارش عملكرد سالانه مركز به شورای پژوهشی، هیئت امناء، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت راه و ترابری.

bulletماده 7- شورای پژوهشی

تركیب شورا عبارت است از دو نفر به معرفی رئیس دانشگاه و دو نفر از نمایندگان تام‌الاختیار وزارت راه و ترابری و رئیس مركز

تبصره 2: اعضای شورای پژوهشی با حكم رئیس دانشگاه منصوب می‌شوند .
تبصره 3: اعضای شورای پژوهشی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

bulletماده 8- وظایف واختیارات شورای پژوهشی

 • تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی
 • نظارت بر كیفیت و حسن اجرای طرح‌های پژوهشی
 • نظارت بر انتشاركتب و نشریه‎های پژوهشی
 • بررسی نیازهای تجهیزاتی ، انتشاراتی و پژوهشی
 • تعیین خط مشی مركز برای ارتباط علمی با سایر مراكز آموزشی –پژوهشی، در محدوده ضوابط و مقررات كشور
 • ارزیابی نتایج فعالیت‌های پژوهشی
 • بررسی و تصویب سفرهای علمی كوتاه‌مدت و بلندمدت

bulletماده 9

مركز از نظر مقررات مالی مشمول آئین‌نامه‌ای است كه بعداً نوشته خواهد شد.

bulletماده 10

اعضاء هیئت علمی مركز از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی ) تابع ضوابط و مقررات جاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می‌باشند .

bulletماده 11

مركز از تاریخ تصویب از نظر حقوقی دارای استقلال اداری ومالی است.

bulletماده 12

منابع مالی موردنیاز مركز از محل اعتبارات دانشگاه نبوده و به شرح ذیل تأمین می‌گردد:

از محل انجام پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز وزارت راه و ترابری و سازمان‌ها و شركت‌های وابسته و در صورت وجود ظرفیت اضافی، قرارداد با سایر دستگاه‌ها.
از محل ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای به وزارت راه و ترابری و در صورت وجود ظرفیت اضافی با سایر دستگاه‌ها.
از محل دریافت كمك‌ها و هدایا.

bulletماده 13

مركز تابع كلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آئین نامه‌های مربوط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری كشور می‌باشد.

bulletماده 14- انحلال مؤسسه

مركز در موارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می‌شود.
به پیشنهاد شورای پژوهشی و تأیید هیئت امناء مركز.
در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات وضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین ومقررات جاری كشور به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

bulletماده 15

در صورت اعلام موافقت اولیه شورای گسترش آموزش عالی با انحلال مركز هیئت تصفیه‌ای مركب از نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، نماینده حقوقی وزارت راه و ترابری، نماینده حقوقی دانشگاه و رئیس مركز تشكیل و با رعایت مقررات قانونی در مدتی كه شورای گسترش آموزش عالی تعیین می‌نماید امر تصفیه را بر عهده خواهد داشت.

bulletماده 16- مركز موظف است تحت نظارت هیئت تصفیه

كلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانك‌ها ، شهرداری‌ها، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (اعم از اعضای هیئت علمی كارمندان خود ) انجام دهد یا دانشگاه / وزارت راه و ترابری با توافق صاحبان حق تعهدات مركز را رأساً بپذیرد.

bulletماده 17

پس از احراز اجرای تعهدات مذكور در ماده قبل وحل و فصل امور پژوهشی و حقوقی وتصویب نهایی انحلال مركز توسط شورای گسترش آموزش عالی، تأدیه كلیه دیون و اعلام ختم تصفیه توسط هیئت‌تصفیه، باقی‌مانده دارایی مركز به دانشگاه تربیت مدرس منتقل می‌شود.
تبصره 4: هیئت تصفیه موظف است در مورد فوق صورت مجلسی كه به امضای كلیه اعضای هیئت مذكور خواهد رسید، تنظیم و یك نسخه از آن را به دانشگاه، یك نسخه به وزارت راه و ترابری و نسخه دیگر آن به را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.

bulletماده 18

مواردی كه در این اساسنامه پیش بینی نشده‌است تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می‌باشد.

bulletماده 19

هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه با پیشنهاد شورای پژوهشی(هیئت امناء) مركز، مشتركاً تایید وزارت راه و ترابری و دانشگاه تربیت مدرس و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امكان پذیر است.

bulletماده 20

این اساسنامه مشتمل بر20 ماده و 4 تبصره در تاریخ ............ به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است .