اساسنامه


 

bulletمقدمه

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و نیز كمك به رفع نیازهای پژوهشی كشور در زمینه مهندسی آب، پژوهشكده مهندسی آب وابسته به دانشگاه تربیت مدرس بر اساس ...
شورای گسترش آموزش عالــی وزارت علوم، تحقیقات و فنـــاوری، طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، مصوبات و مقررات مربوط تأسیس و اداره می‌گردد.

bulletماده ۱- تعاریف

  • پژوهشكده: منظور پژوهشكده مهندسی آب است.
  • دانشگاه: منظور دانشگاه تربیت مدرس است.
  • وزارتخانه: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

bulletماده ۲- هدف

تحقیق در زمینه‌های مختلف مرتبط با مهندسی آب نظیر مهندسی هیدرولیك، سازه‌های هیدرولیكی، هیدرولیك دریا، هیدرولیك رسوب، منابع آب و محیط زیست.

bulletماده ۳- وظایف

  • انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، كاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف مهندسی آب و رشته‌های وابسته به آنها
  • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه مهندسی آب
  • انجام فعالیت‌های ضروری برای به‌كارگیری نتایج پژوهش‌های انجام شده
  • فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی مربوط
  • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی بخش‌های تولیدی، خدماتی و اجرایی در زمینه مهندسی آب و تلاش برای رفع آنها
  • ایجـــاد تعامل فعــال و سازنده با سایر مؤسسات و نهادهای علمــی و پژوهشــی در داخل و خارج كشور در چهارچوب مقررات و ضوابط
  • ایجــــاد تعامل مطلوب و هماهنگ با نیروهــای ذیصلاح، متخصــص و مبتكر در مؤسسات و نهادهای علمــی- پژوهشی كشور به منظور تحقق اهداف پژوهشكده
  • بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در تمامی مراحل فعالیت‌های پژوهشی
  • ترویج و انتشار نتایج مطالعات وپژوهش‌های انجام شده به صورت مجله علمی، كتاب، مجله‌های الكترونیكی و نظایر آن برابر ضوابط و مقررات جاری كشور
  • ارائه دستاوردهای پژوهشی در قــالب كارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی- پژوهشی‌ كوتاه‌مدت بدون اعطای مدرك رسمی دانشگاهی
  • برنــــامه‌ریزی و برگـــزاری همـایش‌های علمی- تخصصی درزمینه‌های مرتبط در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برابر ضوابط و مقررات جاری كشور
  • اجرای فعالیت‌های اداری، مالی و معاملاتی مرتبط با وظایف پژوهشكده.

bulletماده ۴

پژوهشكده از تاریــــخ تصویب اساسنامه دارای شخصیت حقـــوقی واستقلال مالی و وابسته به دانشگاه تربیت مدرس است.


تبصره: پژوهشكده از نظر اداری مشابه یك دانشكده خواهد بود.

bulletماده ۵- محل فعالیت

محل فعالیت پژوهشكده در تهران است.


تبصره: پژوهشكده مجاز است بنا به ضرورت، با پیشنهاد شورای دانشگاه و تصویب شورای گسترش آموزش عالی نسبت به تأسیس شعبه در سایر نقاط كشور اقدام كند.

bulletماده ۶- اركان

  • رئیس
  • شورای پژوهشی
  • گروه‌های پژوهشی

bulletماده ۷- رئیس

رئیس پژوهشكده، كه نمــــاینده قانونی پژوهشكده نزد مراجــع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی صــــاحب‌نظر دانشگاه در زمینه مهندسی آب، با حكـــم رئیس دانشگاه به مدت دو ســـال منصوب می‌شود. انتصاب مجدد وی بلامانع است.

bulletماده ۸- وظایف و اختیارات رئیس

  • برنامه‌ریزی ،هدایت، اداره پژوهشكده و نظارت بر فعالیت‌های آن
  • نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و سایر وظایف پژوهشكده
  • تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه و تفصیلی به مراجع ذیصلاح
  • پیشنهاد انتصاب مسؤولان پژوهشكده بر اساس تشكیلات مصوب
  • تشكیل شوراهای مورد نیاز برابر ضوابط و مقررات دانشگاه
  • پیشنهاد تشكیلات و نمودار سازمانی پژوهشكده به رئیس دانشگاه
  • ایجاد ارتباط منظم و سازنده میان پژوهشكده و سایر بخش‌های داخل و خارج دانشگاه برابر ضوابط و مقررات دانشگاه
  • امضای قراردادهـا، اسناد و مدارك اداری و مالی در چهارچوب ضوابط و مقررات دانشـگاه
  • تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های مورد نیاز پژوهشكده درحدود اختیارات قانونی
  • ارائه گزارش عملكرد سالیانه به رئیس دانشگاه.

تبصره: ‍رئیس پژوهشكده می‌تواند بخشی ازوظایف واختیارات خود را، با حفظ مسؤولیت و با تأیید رئیس دانشگاه، به معاون/ معاونان پژوهشكده تفویض نماید.

bulletماده ۹- تركیب شورای پژوهشی

  • رئیس پژوهشكده (رئیس شورا)
  • معاون پژوهشی پژوهشكده (نایب رئیس و دبیر شورا)
  • مدیران گروه‌های پژوهشی پژوهشكده
  • دو تا پنج تن از متخصصان صاحب‌نظر در زمینه فعالیت‌های تخصصی پژوهشكده.

تبصره: اعضای مذكور در بند ۴ به پیشنهاد رئیس پژوهشكده و تأیید و حكـــم رئیس دانشگاه به مدت دو سال منصوب مـی‌شوند.
تبصره: یك تا سه تن از اعضــای مذكور در بند ۴ از میان مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه،كه مرتبط با مهندسی آب باشند، انتخاب خواهند شد.

bulletماده ۱۰- وظایف واختیارات شورای پژوهشی

  • تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های علمی- پژوهشی پژوهشكده
  • بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پژوهشكده و نظارت برحسن اجرای آنها
  • برنامــه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سـایر مؤسسات و نهادهـای علمی- پژوهشـی
    كشور برابر ضوابط و مقررات دانشگاه
  • بررسی و تصـویب برگـــزاری كارگاه‌ها ودوره‌های آموزشی- پژوهشی كوتاه مدت و همایش‌های
    علمی در چهارچوب وظایف پژوهشكده
  • ارزیابی نتایج طرح‌های توسعه‌ای و پژوهشی و عملكرد كارگاه‌ها و دوره های آموزشی- پژوهشی كوتاه مدت پژوهشكده
  • بررسی و اظهارنظر در مورد صلاحیت علمی متقاضیـان عضویت در هیأت علمی پژوهشكده
  • بررسی و تعیین نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی پژوهشكده
  • نظارت بر انتشار كتاب، مجله و سایر منابع اطلاعات علمی پژوهشكده
  • بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی پژوهشكده

bulletماده ۱۱- منابع مالی

  • درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های پژوهشی، ارائه خدمات مشـــاوره‌ای، برگزاری كارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی- پژوهشی كوتاه‌مدت و عرضه محصولات علمی پژوهشكده (كتاب، مجله و...)
  • كمك‌های دریافتی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبـط از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت راه و ترابری و ...
  • هدایا و كمك‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
  • اعتبارات بودجه عمومی

bulletماده ۱۲- مقررات مالی

پژوهشكده از نظر مقررات مالی و معاملاتی مشمول «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسســات آموزش عالی و تحقیقاتی» مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی و مقررات خــاص دانشگاه است.

bulletماده ۱۳- مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی

اعضــــای هیأت علمی پژوهشكده از نظر مقـررات استخدامـی و نحوه گزینش علمی و عمومی تـــــابـع ضوابط و مقررات جاری «وزارتخانه» هستند.

bulletماده ۱۴

فضا، امكانات و تجهیزات پژوهشكده باید مطابق ضوابط و مقررات « وزارتخانه» باشد.

bulletماده ۱۵

پژوهشكده تابع كلیه قوانین، مقررات، ضوابـــط و آیین‌نامه‌های مربـــوط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و «وزارتخانه» و سایر قوانین و مقررات جاری كشور می‌باشد.

bulletماده ۱۶

پژوهشكده در موارد ذیل پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می‌شود:

  • به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید شورای دانشگاه
  • درصورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط و مقررات «وزارتخانه» و ســـایر قوانین و مقررات جاری كشور به تشخیص «وزارتخانه»

bulletماده ۱۷

درصورت انحلال پژوهشكده طبق مقررات «وزارتخــــانه»، اموال و دارایی‌های پژوهشكده پس از تسویه دیون به دانشگاه منتقل خواهد شد.

bulletماده ۱۸

مواردی كه در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است، تابع ضوابط و مقررات «وزارتخانه» است.

bulletماده ۱۹

هر گـــونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد رئیــس پژوهشكده و تأیید شورای دانشگاه و تصــویب شورای گسترش آموزش عالی «وزارتخانه» امكان‌پذیر است.

bulletماده ۲۰

این اساسنامه در ۲۰ ماده و ۵ تبصره درتاریـخ ..................... به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.