متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سحر صالحی - مهندسی زیست پزشکی

خلاصه خبر: ساخت و مهندسی فیلم دهانی مخاط چسب ترکیبی ریزوتریپتان- پروپانولول با بستر پلیمری کولیکات و پلی اتیلن اکسید

عنوان رساله:  ساخت و مهندسی فیلم دهانی مخاط چسب ترکیبی ریزوتریپتان- پروپانولول با بستر پلیمری کولیکات و پلی اتیلن اکسید
 

 • ارائه  کننده: سحر صالحی
   
 •   استاد راهنما: دکتر سهیل بدوحی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر علیرضا مهدویان
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، کلاس : 1-216
   
 •   تاریخ: 1396/06/28
   
 •  ساعت: 15:00


 چکیده

در این پژوهش برای ساخت فیلم¬های مخاط¬چسب دهانی از کولیکات، پلی¬اتیلن¬اکسید، هیدروکسی¬پروپیل-متیل¬سلولز، نرم¬کننده¬ی گلیسرول و شیرین¬کننده¬ی استیویا، افزاینده¬ی نفوذ آلوئه ورا استفاده شد. هدف این فیلم¬ها افزایش زیست‌دسترس‌پذیری داروهای پروپرانولول هیدروکلراید و ریزاتریپتان بنزوات از طریق نفوذ در مخاط دهانی موش بود. فیلم¬های مخاط¬چسب دهانی به روش ریخته¬گری با حلال ساخته شدند که به¬منظور بررسی خواص فیلم¬های ساخته شده و تعیین فیلم بهینه از طراحی آزمون روش پاسخ سطح استفاده شد. کولیکات، پلی¬اتیلن¬اکسید، گلیسرول و آلوئه ورا به عنوان عامل¬های طراحی و آزمون¬های زمان تخریب، پایداری تا خوردن، نرخ تورم و درصد آزادسازی داروها در زمان 40 دقیقه به عنوان پاسخ در نظر گرفته شدند. ترکیب دارای 100 میلی¬گرم کولیکات، 33/66 میلی¬گرم پلی¬اتیلن¬اکسید، 5/0میلی¬لیتر گلیسرول و 6/0 میلی¬گرم آلوئه ورا با داشتن زمان تخریب 61/4 دقیقه، پایداری تا¬خوردن 503، نرخ تورم 29/17%، آزادسازی پروپرانولول هیدروکلراید 66/77% و آزادسازی ریزاتریپتان بنزوات 12/97% در زمان 40 دقیقه به عنوان نمونه¬ی بهینه انتخاب شد. یکنواختی فیلم بهینه به وسیله¬ی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد تایید قرار گرفت. همچنین ارزیابی طیف¬سنجی فروسرخ تبدیل فوریه و آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی نشان داد که هیچ برهم¬کنش شیمیایی میان داروها و سایر اجزای تشکیل دهنده¬ی فیلم وجود ندارد. در نهایت فیلم بهینه توانست میزان 22/73% داروی پروپرانولول هیدروکلراید و 11/96% داروی ریزاتریپتان بنزوات را در مدت زمان 100 دقیقه از مخاط دهانی موش، توسط سل نفوذپذیری فرانز عبور دهد. قدرت چسبندگی این فیلم به مخاط 05/0± 527/0 نیوتن بود که توسط دستگاه سنتام اندازه¬گیری شد. همچنین آسیب شناسی بافت مخاط در چهار شرایط مختلف ارزیابی شد. نتایج نشان داد که هیچ یک از فیلم¬های ساخته شده آسیبی به سلول¬های اپیتلیوم وارد نکرده¬اند.

 کلمات کلیدی

فیلم¬های مخاط¬چسب دهانی، پروپرانولول هیدروکلراید، ریزاتریپتان بنزوات، طراحی آزمون، کولیکات، آلوئه ورا، مطالعات عبور مخاط

 

 

26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 614