فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 15
فرم شماره 1: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 26
فرم شماره 1: انصراف دائم از تحصیل مشترک 17
فرم شماره 2: فرم مجوز دفاع مشترک 36
فرم شماره 3: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 13
فرم شماره 4: فرم تعیین موضوع سمینار مشترک 24فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: پرسشنامه داوری پیشنهاد موضوع رساله دکتری دکتری 81
فرم شماره 2: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 66
فرم شماره 3: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 49
فرم شماره 4: تقاضای تغییرعنوان رساله دکتری دکتری 10
فرم شماره 5: تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم رساله دکتری دکتری 10
فرم شماره 6: تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور رساله دکتری دکتری 17
فرم شماره 7: برگه صورتجلسه پیشدفاع دانشجویان دکتری دکتری 38
فرم شماره 8: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 24
فرم شماره 9: فرم تاییدیه تقاضای وام ویژه دکتری دکتری 4
فرم شماره 1: طرح تحقیق پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 120
فرم شماره 2: تقاضای تغییرعنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 8
فرم شماره 3: تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 3
فرم شماره 4: تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 18
فرم شماره 1: دستورالعمل نگارش پایان‌نامه/رساله مشترک 139
فرم شماره 2: آئین‌نامه چاپ پایان‌نامه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس مشترک 70
فرم شماره 3: فرم انتخاب پایان‌نامه/رساله برتر دانشجویی مشترک 14
فرم شماره 4: فرم چکیده مشترک 28
فرم شماره 5: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 76
فرم شماره 6: فرم گزارش سه‌ماهه مشترک 157
فرم شماره 7: برگ صورتجلسه سمینار شش ماهه مشترک 83
فرم شماره 9: مراحل کار هزینه کردن از اعتبار پایان نامه / رساله مشترک 41
فرم شماره10: فرم قرارداد مشترک 20
فرم شماره 11: فرم تاييد مقاله توسط استاد راهنما مشترک 43
فرم شماره 12: پرسشنامه ایمنی مشترک 82
فرم شماره 13: فرم صورتجلسه مشترک 40
فرم شماره 14: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی مشترک 157
فرم شماره 15: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی شیمی (آزمایشگاه آنالیز دستگاهی) مشترک 85
فرم شماره 16: فرم مشخصات دانشجویان دکتری جهت دریافت وام پژوهانه مشترک 7
فرم شماره 5: صورتجلسه ارائه شفاهی گزارش پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 20
فرم شماره 18: برگه صورتجلسه سمينار شش ماهه مشترک 45
فرم شماره 19: دستورالعمل حق مالکيت مشترک 48
فرم شماره 20: فرم تاييد مقاله توسط استاد راهنما مشترک 55
فرم شماره 21: فرم استفاده از خدمات آزمایشگاهی بین دانشکده ای مشترک 36