فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 17
فرم شماره 1: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 36
فرم شماره 1: انصراف دائم از تحصیل مشترک 17
فرم شماره 2: فرم مجوز دفاع مشترک 38
فرم شماره 3: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 14
فرم شماره 4: فرم تعیین موضوع سمینار مشترک 26فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: پرسشنامه داوری پیشنهاد موضوع رساله دکتری دکتری 90
فرم شماره 2: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 75
فرم شماره 3: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 57
فرم شماره 4: تقاضای تغییرعنوان رساله دکتری دکتری 11
فرم شماره 5: تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم رساله دکتری دکتری 10
فرم شماره 6: تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور رساله دکتری دکتری 21
فرم شماره 7: برگه صورتجلسه پیشدفاع دانشجویان دکتری دکتری 49
فرم شماره 8: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 29
فرم شماره 9: فرم تاییدیه تقاضای وام ویژه دکتری دکتری 7
فرم شماره 1: طرح تحقیق پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 157
فرم شماره 2: تقاضای تغییرعنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 9
فرم شماره 3: تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 4
فرم شماره 4: تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 21
فرم شماره 1: دستورالعمل نگارش پایان‌نامه/رساله مشترک 167
فرم شماره 2: آئین‌نامه چاپ پایان‌نامه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس مشترک 85
فرم شماره 3: فرم انتخاب پایان‌نامه/رساله برتر دانشجویی مشترک 15
فرم شماره 4: فرم چکیده مشترک 31
فرم شماره 5: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 92
فرم شماره 6: فرم گزارش سه‌ماهه مشترک 181
فرم شماره 7: برگ صورتجلسه سمینار شش ماهه مشترک 110
فرم شماره 9: مراحل کار هزینه کردن از اعتبار پایان نامه / رساله مشترک 47
فرم شماره10: فرم قرارداد مشترک 20
فرم شماره 11: فرم تاييد مقاله توسط استاد راهنما مشترک 47
فرم شماره 12: پرسشنامه ایمنی مشترک 98
فرم شماره 13: فرم صورتجلسه مشترک 43
فرم شماره 14: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی مشترک 188
فرم شماره 15: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی شیمی (آزمایشگاه آنالیز دستگاهی) مشترک 116
فرم شماره 16: فرم مشخصات دانشجویان دکتری جهت دریافت وام پژوهانه مشترک 8
فرم شماره 5: صورتجلسه ارائه شفاهی گزارش پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 29
فرم شماره 18: برگه صورتجلسه سمينار شش ماهه مشترک 63
فرم شماره 19: دستورالعمل حق مالکيت مشترک 59
فرم شماره 20: فرم تاييد مقاله توسط استاد راهنما مشترک 61
فرم شماره 21: فرم استفاده از خدمات آزمایشگاهی بین دانشکده ای مشترک 58