متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : ابراهیم ضرغامی پناه - مهندسي فرآيند

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان رساله:  مدل¬سازی سینتیکی هیدروژن¬زدایی اکسایشی پروپان با استفاده از کاتالیست اکسید وانادیوم بر روی پایه دی¬اکسید تینانیوم
 

 • ارائه  کننده: ابراهیم ضرغامی پناه
   
 •   استاد راهنما: دکتر جعفر توفیقی داریان
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر محمد کاظیمنی، دانشگاه صنعتی شریف
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، کلاس P4
   
 •   تاریخ: 1396/02/23
   
 •  ساعت;16:00


 چکیده

اولفینها به دلیل واکنشپذیری فراوان، سنگ بنای تولید بسپارها و بسیاری از مواد مفید دیگر هستند. پروپیلن یکی از محصولات کلیدی پتروشیمی است که به عنوان خوراک برای تولید بسپارهای مختلف و محصولات میانی به کار میرود. همچنین یکی از پرمصرفترین مواد پایه در صنایع پتروشیمی است. فرآیندهای معمول تولید پروپیلن شکست حرارتی، FCC و هیدروژنزدایی کاتالیستی همگی گرماگیر هستند، اما هیدروژنزدایی اکسایشی به دلیل گرمازا بودن حتی در دماهای پایین میتواند به تبدیل بالایی دست یابد. در پایاننامه پیشرو مدلسازی سینتیکی هیدروژن‌زدایی اکسایشی پروپان بر روی کاتالیست اکسید وانادیوم بر پایه دیاکسید تیتانیوم در راکتور استوانه‌ای در فشار معمولی و گستره دمایی 633 تا 713 درجه کلوین انجام گردید. هدف کارهای مدلسازی صورت گرفته تعیین ثوابت سرعت واکنشهای شیمیایی با استفاده از دادههای آزمایشگاهی بود. فرآیند اکسایش پروپان شامل یک واکنش یک طرفه و سه واکنش برگشت پذیر میباشد و بنابراین بایستی هفت ثابت سرعت مشخص شوند. ثابتهای سرعت واکنش بر اساس رابطه آرنیوس در نظر گرفته شد. بنابراین مجهولات مسأله هفت ثابت و هفت انرژی اکتیواسیون رابطه آرنیوس میباشند که با استفاده از برازش منحنی بر روی نتایج آزمایشگاهی بدست آمدند. خطاهای بدست آمده در دماهای مختلف در محدوده 6 الی 21 درصد بود که مقایسه نتایج بدست آمده توسط مدل با نتایج آزمایشگاهی، نشاندهنده تطابق خوب بین آنها میباشد و صحت روابط مورد استفاده را تأیید مینماید.

 کلمات کلیدی

هیدروژنزدایی اکسایشی، پروپان، پروپیلن، مدلسازی سینتیکی، اکسید وانادیوم، دیاکسید تیتانیوم

 

 

23 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 970