متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان نامه: زهرا مهری هوجقان

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان نامه

عنوان پایان‌نامه:  اصلاح و شکل‌دهی زئولیت Y به منظور جذب ترکیبات گوگرددار از سوخت مدل
 

 • ارائه  کننده: زهرا مهری هوجقان
   
 •   استاد راهنما: دکتر رامین کریم‌زاده
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر کبرا پورعبدلله
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر فاطمه اسلامی
   
 •   استاد مشاور: -
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
   
 •   تاریخ: 1395/10/15
   
 •  ساعت: 13:00


 چکیده

در این تحقیق، جذب ترکیب گوگردی دی‌بنزوتیوفن و 4و6 دی‌متیل دی بنزوتیوفن ، از سوخت مدل با استفاده از زئولیت تعویض یون یافته NiY از نظر تئوری و آزمایشگاهی بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا زئولیت NaY از طریق تبادل یون مایع به NiY تبدیل کرده و با افزودن چسباننده آلومینا و بنتونیت به شکل قرص های متخلخل تبدیل گردیده‌اند. سپس جذب در یک سیستم ناپیوسته در دما و فشار محیط توسط جاذب تبادل یون شده پودر و قرص مورد بررسی قرار گرفته است. و ثوابت جذب برای مدل های مختلف هم‌دما¬ها دوپارامتری و سه پارامتری محاسبه شده است. بهترین برازش با داده‌های آزمایشگاهی مربوط به مدل فرندلیچ می‌باشد. سنتیک جذب برای جاذب قرص با چسباننده بنتونیت بررسی شده است مقدار ظرفیت جذب مدل اصلاح شبه درجة n به مقدار آزمایشگاهی نزدیک‌ترین مقدار را داراست.

 کلمات کلیدی

گوگردزدایی، سوخت مدل، زئولیت Y،هم¬دمای جذب، سنتیک جذب.

 

 

15 دی 1395 / تعداد نمایش : 955